>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1390 - دوره:21 - شماره:68


  tick  مقایسه روش های تهیه هیدروژل بر پایه کیتوسان به طریق حرارتی و تابشی و بررسی تاثیر هیدروژل هاى تهیه شده بر خواص رئولوژی گل حفارى - صفحه:3-18

  tick  اندازه گیری و پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات برای متان و دی اکسید کربن در حضور بازدارنده های ترمودینامیکی - صفحه:19-31

  tick  مقایسه مدل های Hk، Da و Ds در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن - صفحه:32-43

  tick  بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-Sapo-34 بر تبدیل متانول به الفین های سبک - صفحه:44-53

  tick  شناسایی رژیم های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه های تحت فرازآوری با گاز - صفحه:54-70

  tick  تخمین میزان مواد آلی (Toc) و بررسی نفت زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش Δlogr - صفحه:71-81

  tick  بررسی تصفیه پذیری پساب واحد نمک زدایی نفت با استفاده از فناوری های غشایی - صفحه:82-97

  tick  مطالعه و بررسی اثرات متقابل اجزای مختلف سیستم « نفت - آب - سنگ» در فرآیند تزریق آب در سنگ مخزن بنگستان و آسماری - صفحه:98-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved