>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1394 - دوره: - شماره:81


  tick  اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد جدایش کاتدی پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات - صفحه:4-16

  tick  تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری - صفحه:17-29

  tick  مطالعه عددی و تحلیلی جریان گل حفاری در آنالوس با مدل سیال غیرنیوتنی کراس - صفحه:30-43

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر تنش‏های محوری و محصورکننده بر شکست هیدرولیکی - صفحه:44-54

  tick  بررسی ازدیاد برداشت نفت به روش سیلاب‌زنی سورفکتین درون میکرومدل و مغزه - صفحه:55-65

  tick  بررسی تجربی تاثیر نانو کاتالیست هیبریدی همگن بر پایه نانو لوله‌های کربنی در سوخت دیزل (گازوئیل) بر عملکرد و آلاینده‌های موتورهای دیزل - صفحه:66-77

  tick  امکان‌سنجی استفاده از ذرات میکرو حباب‌های پایدار با خواص رئولوژی کنترل شده در حفاری مخازن کم فشار - صفحه:78-83

  tick  بررسی عملکرد راکتور و اثرات واکنش‌های شکست هیدروژنی در واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک - صفحه:84-96

  tick  تعیین زون تولیدی به دو روش حد برش و خوشه‌بندی داده‌های لاگ در یک مخزن گازی کربناته - صفحه:97-111

  tick  مدل‌سازی تقریبی عملیات شکافت هیدرولیکی: مطالعه موردی بر روی یک میدان نفتی در غرب ایران - صفحه:112-124

  tick  پیش‌بینی نیم‌رخ حداکثر تشکیل آسفالتین در مسیر چاه با استفاده از مدل Mmfh - صفحه:125-135

  tick  بررسی و تشخیص آلودگی برج‎های خنک‌کننده پالایشگاه‌های کشور به باکتری Legionella Pneumophila - صفحه:136-144

  tick  بررسی تاثیر پایه‌های مختلف بر فعالیت کاتالیزگر نیکل در واکنش انتقال آبگاز - صفحه:145-157

  tick  بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک - صفحه:158-168

  tick  بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال - صفحه:169-180

  tick  استفاده از نگار Dsi به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا - صفحه:181-188
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved