>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1394 - دوره: - شماره:82


  tick  بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان - صفحه:4-14

  tick  تعیین انواع منافذ مخزن آسماری با استفاده از نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هسته‌ای (Nmr) در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران - صفحه:15-31

  tick  مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف - صفحه:32-44

  tick  استفاده از خوشه‌سازی (Clustering) لاگ‌ها به منظور زون‌بندی مخزنی سازند فهلیان در یکی از میادین جنوب غرب ایران - صفحه:45-55

  tick  ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی - صفحه:56-70

  tick  بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری - صفحه:71-81

  tick  تعیین تعداد بهینه چاه‌ها دریکی از میادین نفتی ایران با استفاده از مدل‌های مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک - صفحه:82-94

  tick  بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر-تروپش - صفحه:95-102

  tick  چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران - صفحه:103-117

  tick  ارائه یک روش جدید جهت تفسیر داده‌های چاه آزمایی در مخازن شکاف‌دار/ مدل تخلخل دوگانه - صفحه:118-131

  tick  بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده - صفحه:132-141

  tick  رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه - صفحه:142-155

  tick  شبیه‌سازی نگار ژئوشیمیایی با به‌کارگیری الگوریتم Cacs مبتنی بر آنالیز خوشه‌بندی - صفحه:156-168

  tick  مدل‎سازی تعادل فازی بخار- مایع مخلوط‌های آروماتیکی حاوی ان-فورمیل‌مورفولین با استفاده از معادله حالت مکعبی/ تجمعی Cpa - صفحه:169-183

  tick  کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل - صفحه:184-190

  tick  بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی - صفحه:191-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved