>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1386 - دوره:17 - شماره:56-2


  tick  طراحی پایلوت تولید گاز سنتز با استفاده از فرآیند تبدیل گاز طبیعی با مخلوط (H2o+Co2) - صفحه:4-14

  tick  جداسازی و شناسایی ترکیبات الماس واره سبک در میعانات گازی به کمک دستگاه Gc/Ms - صفحه:15-27

  tick  آنالیز تنش خطوط لوله انتقالی و تحلیل و طراحی فلنج مهاری خط لوله صفحه ای - صفحه:28-39

  tick  عبور ذره از یک محیط متخلخل - صفحه:40-47

  tick  تعیین فشار مویینگی در شکاف های افقی با شبیه سازی عددی ریزش ثقلی - صفحه:48-61

  tick  اثر هیسترسیس و خطاهای وارده بر آزمایش های تورم نفت - صفحه:62-69

  tick  طراحی و بهینه سازی مبدل های حرارتی فشرده در سیکل تبرید - صفحه:70-78

  tick  تدوین نرم افزار مشابه سازی سینتیکی برای فرایندهای کاتالیستی هتروژن - صفحه:79-93

  tick  بررسی و مقایسه ضریب بازیابی حاصل از شبیه سازی تزریق آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار جنوب ایران - صفحه:94-105

  tick  استفاده از مطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراش ههای حفاری چاه گورپی شماره ۱ در دزفول شمالی به منظور تطابق چینه ای در مقیاس جهانی - صفحه:106-114

  tick  سنتز ۵،۴،۳،۲ تتراهیدروتیوفن ۱،۱- دی اکسید (با نام تجارتی سولفولان) به عنوان حلال مناسب برای استخراج آروماتیک ها از برش های نفتی - صفحه:115-120

  tick  مطالعه و ارزیابی سازند گرو در مقطع کوه سفید مرز لرستان - کرمانشاه از نظر سنگ منشاء - صفحه:121-129

  tick  کاربرد ضرایب الاستیک(Lmr) در تعیین خصوصیات مخزنی در محیط آزمایشگاهی و انطباق با خطوط لرزه ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران - صفحه:130-139

  tick  مطالعه خواص مخزنی و غیر مخزنی در سنگ مخزن هیدروکربنی - صفحه:140-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved