>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1397 - دوره: - شماره:99


  tick  ارائه یک روش ‌تحلیلی جدید به‌منظور مدیریت تخصیص آب به چاه‌های تزریقی در پروژه‌های سیلاب‌زنی - صفحه:4-13

  tick  بررسی اثر کشش ‌سطحی بین دو فاز در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی به ‌کمک امواج مافوق صوت - صفحه:14-23

  tick  مطالعه آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در نفت خام‌های با محتوای آسفالتین پایین - صفحه:24-36

  tick  تبدیل متانول به هیدروکربن‏های آروماتیک با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت Hbeta - صفحه:37-45

  tick  بررسی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشا کژدمی در گستره ناحیه ‌تغذیه میدان دارخوین در دشت ‌آبادان - صفحه:46-58

  tick  بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری - صفحه:59-68

  tick  نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی - صفحه:69-78

  tick  تاثیر افزایش مزوحفره‌ها بر فعالیت زئولیت Hzsm-5 با نسبت سیلیس به آلومینیوم بالا در فرآیند تبدیل متانول به الفین‌ها - صفحه:79-92

  tick  کاربرد غشای دینامیکی آبدوست Ac/Tio2 درکاهش گرفتگی غشای پلیمری نگه‌دارنده در تصفیه پساب نفتی - صفحه:93-102

  tick  بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت با استفاده از نانوذرات سیلیکا، آلومینا و تیتانیا - صفحه:103-115

  tick  بررسی پدیده کف در برج جذب پالایشگاه گاز با روش بررسی سطح پاسخ و تعیین موثرترین ضد ‌کف - صفحه:116-127

  tick  ارائه یک طرح بهینه برای سیستم بازسرمایش بخار ال‌ان‌جی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی - صفحه:128-137
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved