>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1386 - دوره:17 - شماره:56-1


  tick  اندازه گیری ترکیبات Mtbe و Btex در بنزین با دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (Gc/Ftir) - صفحه:4-12

  tick  بررسی اثر دما، نوع حلال و مقدار آن در جداسازی و تعیین مقدار آسفالتن برش های نفت خام - صفحه:13-18

  tick  طراحی مدل مصرف انواع روغن های موتور و صنعتی، دستیابی به ظرفیت های اقتصادی در بازار روغن ها - صفحه:19-27

  tick  امکان سنجی استفاده از بویلر بازیافت اتلاف حرارت در واحد آیزوماکس شمالی پالایشگاه تهران - صفحه:28-33

  tick  مروری بر پوشش های هوشمند بر پایه نانو ذرات دی اکسید تیتانیم - صفحه:34-45

  tick  الویت بندی شاخص های مؤثر در آشکار سازی دانش پنهان در مراکز تحقیق و توسعه - صفحه:46-53

  tick  استخراج سولفات پتاسیم از دور ریز صنعتی واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام - صفحه:54-63

  tick  بررسی دقت مدل های گوسی و مطالعه حساسیت آنها در پیش بینی آلودگی هوا - صفحه:64-71

  tick  بررسی اثر افزایه کندکار اسید امولسیونی بر روی سنگ کربناته گروه بنگستان - صفحه:72-78

  tick  تعیین کمی هیدروکربن های آلیفاتیک، آروماتیک، رزین و آسفالتن در برش های گوناگون نفت خام - صفحه:79-83

  tick  اثر تنش برشی بر جدایش امواج برشی تحلیلی آزمایشگاهی - صفحه:84-92

  tick  طراحی ساختار ارتباطی مناسب پژوهشگاه صنعت نفت - صفحه:93-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved