>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تطبیقی همایش های ملی و بین‌المللی مدیریت دانش برای سیاستگذاری علمی همایش های کشور  
   
نویسنده قاسمی نژاد یاسر ,نیکوکار غلامحسین
منبع فصلنامه مديريت راهبردي دانش سازماني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:31 -62
چکیده    با مقایسۀ کلی همایشهای ملی و بین‌المللی در زمینۀ مدیریت دانش، می‌توان دریافت، همایشهای ملی در سطح کشور ایران، برخی از حوزه‌های جدید علم مدیریت دانش را پوشش نداده و با آن فاصله دارد؛ لذا هدف اصلی پژوهش، ابتدا بررسی و فراتحلیل همایشهای ملی و بین‌المللی مدیریت دانش در حوزه‌های مختلف و در گام بعد، مقایسه تطبیقی همایشهای ملی و بین‌المللی به منظور شناسایی شکاف دانشی در این حوزه است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، ابتدا همایشهای ملی ایران در زمینه  محورهای همایش و سال برگزاری مورد فراتحلیل قرار گرفت. در مرحلۀ بعد، 18 همایش‌ معتبر بین‌المللی در سال 2018 میلادی از لحاظ محورهای همایش، کشور برگزار کننده و نیز ماه برگزاری مورد فراتحلیل قرار گرفت. در نهایت بین این دو دسته از همایشها مقایسه­ تطبیقی صورت گرفت و پیشنهادهای کاربردی در این زمینه ارائه شد. با مقایسه موضوعات و محورهای همایشهای ملی مدیریت دانش در ایران با همایشهای بین‌المللی در این حوزه، مشاهده شد مباحثی چون هوشمندی سازمان و استفاده از هوش مصنوعی در سامانه‌های پشتیبانی از تصمیم، شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، انجمنهای خبرگی مجازی و حریم خصوصی اطلاعات کمرنگ بوده است. در واقع، محور برگزاری همایشهای ملی مدیریت دانش از برخی بخشهای نرم مدیریت دانش غافل بوده و نیازمند آن است که این محورها در برنامه‌ریزی همایشهای‌ آینده، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
کلیدواژه مدیریت دانش، فراتحلیل همایشهای مدیریت، سیاستگذاری علمی در زمینه مدیریت، همایش‌ ملی در زمینه مدیریت، همایش‌ بین‌المللی در زمینه مدیریت
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین(ع), دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved