>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تاکید بر نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: هولدینگ تولید محصولات پتروشیمی قائد بصیر)  
   
نویسنده حاجی زاده پیمان ,سرداری احمد
منبع فصلنامه مديريت راهبردي دانش سازماني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:63 -93
چکیده    دانش، دارایی کلیدی و ارزشمند و مبنای رشد پایدار و حفظ مزیت رقابتی ماندگار سازمان است. از طرفی موفقیت فرایند نوآوری نیز شدیداً به دانش وابسته است. در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی یادگیری سازمانی در یک هولدینگ تولید محصولات پتروشیمی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد، میانی، صف و تعدادی از کارشناسان هولدینگ پتروشیمی است که تعداد آنها 263 نفر است و در نمونه 156 نفره با پرسشنامه 63 سوالی مورد نظرسنجی واقع شدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه ای است. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است. هم چنین برای آزمون فرضیات از روش الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزار smart pls2 بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش با مدنظر قرار دادن یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی بر عملکرد نوآورانه در هولدینگ مورد مطالعه، تاثیری مثبت و مستقیم داشته است. هم چنین، فرضیات فرعی پژوهش تایید می کند که زیرفرایندهای مدیریت دانش اعم از خلق، ذخیره سازی، تسهیم و به کارگیری دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان تاثیر مثبت دارد.
کلیدواژه مدیریت دانش، بهبود عملکرد نوآورانه، یادگیری سازمانی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده علوم انسانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved