>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان موفقیت در اجرای مدیریت دانش به‌عنوان نوآوری مطالعه موردی: یک موسسه تصمیم‌گیرنده در حوزه تحقیقات دفاعی  
   
نویسنده نصرالله زاده مهدی ,رجب‌زاده حامد ,قدک فرهاد
منبع فصلنامه مديريت راهبردي دانش سازماني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:137 -186
چکیده    مسئله مورد بررسی پژوهش بررسی میزان موفقیت در اجرای  مدیریت دانش به‌عنوان نوآوری در یک موسسه تصمیم گیرنده در حوزه تحقیقات دفاعی با در نظر گرفتن چهار عامل تاثیرگذار در اجرای نوآوری (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، ویژگیهای نوآوری و عوامل سازمانی) است. سوال اصلی این است که آیا بین عوامل موثر در اجرای نوآوری  و موفقیت این موسسه در اجرای مدیریت دانش به‌عنوان نوآوری رابطه معنی‌دار وجود دارد. جامعه آماری 15 نفری پژوهش را مدیران این موسسه تشکیل می‌دهند که از مدیریت دانش بیشترین استفاده را می کنند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه‌وتحلیل شد؛ سپس فرضیات معنادار با آزمون رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل فردی با ضریب همبستگی (817/0)، ویژگیهای نوآوری با ضریب همبستگی (66/0) و عوامل اجتماعی با ضریب همبستگی (588/0) با موفقیت در اجرای مدیریت دانش رابطه معناداری دارد و به‌رغم همبستگی ضعیف (404/0) و نبود رابطه معنادار بین عامل سازمانی با موفقیت در اجرای مدیریت دانش، نتیجه نشان داد که  مدیریت دانش  از دید همه عوامل یادشده با ضریب همبستگی (819/0) با موفقیت در این موسسه اجرا شده است.
کلیدواژه نوآوری، مدیریت دانش، تحقیقات صنعتی دفاعی، اجرا، تصمیم گیری
آدرس دانشگاه جامع امام حسین(ع) - مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه جامع امام حسین(ع), دانشکده فنی و مهندسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved