>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر ابعاد بازارگرایی بر کارکردهای مدیریت دانش  
   
نویسنده لاجوردی مسعود ,دانایی ابوالفضل ,لاجوردی میلاد ,کاظم پور مازیار
منبع فصلنامه مديريت راهبردي دانش سازماني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:187 -204
چکیده    هدف پژوهش بررسی ارتباط میان ابعاد بازارگرایی و کارکردهای مدیریت دانش و ارائه الگوی مفهومی در این حوزه است. در گام نخست با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با گروه خبرگان، نه ویژگی برای سنجش مفهوم بازارگرایی شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی این ویژگیها در قالب سه گروه به عنوان ابعاد بازارگرایی (مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی درون وظیفه ای) طبقه‌بندی شد. در این راستا ده ویژگی به منظور سنجش مفهوم مدیریت دانش شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در قالب سه گروه و تحت عنوان کارکردهای مدیریت دانش (کسب دانش، انتشار دانش و پاسخگویی دانش) طبقه بندی شد. در گام دوم پایایی سازه (متغیرهای مفهومی) و روایی همگرای ابزار سنجش پژوهش مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش تمام بخشهای فعال در اقتصاد کشور است که از میان آنها و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از برخی بخشها، گروهی از مدیران به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه برای آنها ارسال شد. در گام نهایی داده ه با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شد و تاثیر مثبت و معنادار بازارگرایی بر کارکردهای مدیریت دانش مورد تایید قرار گرفت.
کلیدواژه بازارگرایی، مدیریت دانش، مشتری گرایی، رقیب گرایی، کسب دانش، انتشار دانش
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, گروه مدیریت رسانه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved