>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش شهرسازی   
سال:1400 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارزیابی و تحلیل وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر گناوه) - صفحه:79-94

  tick  ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی: تاثیر تجربه ماندگار شهر، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگران شهر ماسوله - صفحه:113-132

  tick  بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در دو پارادایم پدیدارشناسی و روان سنجی: شناسایی ظرفیت های تعامل بازتابی به منظور پیشرفت نظری - صفحه:1-18

  tick  بررسی و تحلیل میزان بهره‌مندی فضای باز مجتمع‌های مسکونی از رویکرد شهر دوستدار کودک و ارتقا آن با مشارکت کودکان؛ نمونه مطالعاتی: مجتمع امین شهر یزد - صفحه:63-78

  tick  تبیین مفاهیم و رویکردهای ساختار فضایی در مناطق شهری چندمرکزی: ارائه چارچوبی مفهومی - صفحه:37-62

  tick  تبیین نقش قدرت دانش در برنامه‌ریزی فضایی با تاکید بر قدرت انضباطی و زیست قدرت - صفحه:133-151

  tick  تدقیق جایگاه و فرآیند هیجان‌های فردی در چارچوب تعاملی انسان و محیط - صفحه:19-35

  tick  شناسایی و تحلیل عوامل موثردر سیاست‌های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های Mental و Mactor - صفحه:95-111

  tick  مکان های سوم شهری؛ صحنه خلق پاتوق های اجتماعی و تفریحی جامعه مطالعه موردی: بررسی تطبیقی کافه های مناطق 1 و 4 شهر اورمیه - صفحه:153-170
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved