>
Fa   |   Ar   |   En
   بازاندیشی در چالش مفهومی بین «برنامه» و «طرح» در گفتمان توسعه شهری ایران: از آموزش تا عمل  
   
نویسنده براتی ناصر ,محقق منتظری مائده ,نیک پیما محمد
منبع دانش شهرسازي - 1398 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:15 -32
چکیده    بیان مسئله: استفاده از مهارت‌های تخصصی دانشگاهی در عرصه حرفه، همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده است که علاوه بر ایجاد پیوند بین دو حوزه دانشگاه و حرفه، برای هرکدام از آن‌ها به نحوی جهت‌دهی و معنابخشی می‌کند. این مقوله برای برخی شاخه‌های تخصصی مثل دانش شهرسازی، که با زندگی و نیازهای فردی اجتماعی روزمره شهروندان ارتباطی ملموس و همه‌جانبه دارد، از حساسیت بالاتری برخوردار است. اما اختلالاتی در گفتمان معاصر شهرسازی ایران وجود دارد که ریشه‌های آن به سال‌های ابتدایی پیدایش این شاخه از دانش، تقریباً هم‌زمان با تاسیس سازمان برنامه (1327 شمسی) بازمی‌گردد. ازجمله تناقضات موجود در این گفتمان که موجب نابسامانی‌های فراوان در امر توسعه شهری شده است، تناقض و کج‌فهمی نسبت به دو پارادایم مفهومی عملیاتی غالب «برنامه» و «طرح» بوده است. هدف: مقاله حاضر با هدف جستجوی ریشه‌های ناکارآمدیِ پرتناقض بین برنامه و طرح و یافتن راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط تدوین شده است. روش: در فرایند پژوهش ضمن طرح پرسش‌هایی مفهومی در آغاز، با استفاده از روش تحلیل گفتمان و بر اساس شواهد و تجربیات موجود در عرصه شهرسازی کشور، با تمرکز بر طرح‌های جامع شهری و ضمن بررسی بازتاب آموزش‌های دانشگاهی در این فرایند، به تحلیل و ارزیابیِ انتقادی آن پرداخته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در 10 محور مجزا عوامل موثر بر فرایند شهرسازی کشور را شناسایی کرده و آن‌ها را در انطباق با محیط آموزش دانشگاهی این رشته، مورد نقد و بررسی قرار داده است. این محورها در حقیقت به‌عنوان دریچه‌هایی برای پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده در ابتدای مسیر تحقیق، دسته‌بندی و ارائه‌شده‌اند. نتیجه: عمده انتقادات مطرح‌شده در حوزه کاستی‌های گفتمان شهرسازی ایران، ناشی از عدم رعایت سلسله‌مراتب «برنامه» و «طرح» است. تاکید بر تهیه طرح‌های جامع برای رفع همه مشکلات شهرها، بر شدت تناقضات موجود افزوده است.
کلیدواژه برنامه، طرح، سازمان برنامه، جهانی‌سازی، اصل چهار ترومن، گفتمان توسعه شهری
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشکده معماری و شهرسازی, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران
پست الکترونیکی nikpeyma.m@gmail.com
 
   Rethinking the Conceptual Challenge between Plan and Design in the Discourse of Iran’s Urban Development: From Education to Practice  
   
Authors Mohaghegh Montazeri Maedeh ,Nikpeyma Mohammad ,Barati Naser
Abstract    Problem Statement: Applying the academic skills to the profession has always been one of the most important concerns of the governments. In addition to establishing a link between the University and the profession, it could direct and give meaning to each of them. This issue has more sensitivity for some specialized disciplines such as the urbanism which has a tangible and comprehensive relationship with everyday life and the social needs of citizens. However, there are some problems in the contemporary Iranian urban discourse whose roots go back to the early years of the emergence of this branch of science, almost simultaneously with the establishment of the Plan and Budget Organization in 1948. Among the discrepancies in this discourse that have caused many disruptions in the urban development have been the contradiction and misunderstanding of the two dominant conceptualoperational paradigms of ’plan’ and ’design’. Objective: The purpose of this article was to explore the roots of this paradoxical inefficiency between the ’plan’ and ’design’ and to find solutions to overcome these conditions. Method: In the research process, while posing the conceptual questions at the beginning of the research, using the discourse analysis method and based on the existing experiences in Iran’s urbanism with a focus on the comprehensive urban plans and examining the reflection of the academic education in this process, it has been analyzed and critically evaluated. Result: Findings revealed the factors affecting the process of Iran’s urbanism in 10 separate axes. They were reviewed in accordance with the academic education environment of this discipline. These axes were, in fact, categorized and presented as answers to the questions posed at the beginning of the research process. Conclusion: Most of the criticism raised in the shortcomings of Iran’s urban discourse is due to the failure to comply with the hierarchy of plan and design. The emphasis on preparing thecomprehensive plans to address all the problems of the cities has added to the intensity of the existing contradictions.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved