>
Fa   |   Ar   |   En
   توصیف واجی وزن‌های عروضی شعر کلاسیک فارسی بر اساس نظریۀ آواشناسی عمومی  
   
نویسنده نورنمایی مریم ,رحیمیان جلال
منبع هنر زبان - 2016 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:21 -36
چکیده    هدف از توصیف واجی وزن‌های عروضی شعر کلاسیک فارسی 1. بهره‌مندی از چهارچوب نظری آواشناسی عمومی در توصیف وزن‌های عروضی؛ ٢. نشان‌دادن تفاوت‌های واجی شعر عروضی با زبان فارسی معیار و ٣. بررسی تغییرات واج‌ها و الگوهای هجایی در شعر فارسی قبل و بعد از اعمال وزن‌های عروضی بر برش هجایی آن‌ها بوده‌ است. بدین‌‌منظور، تعدادی از ابیات اشعار عروضی به‌طورتصادفی انتخاب شدند و برش هجایی آن‌ها قبل و بعد از اعمال وزن‌های عروضی نشان داده شد. درنهایت، بر اساس ساختمان الگوهای هجایی زبان فارسی، تفاوت‌های بارزی در الگوهای هجایی وزن‌های عروضی شعر فارسی مشاهده شد: 1. تعداد کمیت‌های عروضی از نظر نوع وزن از کمیت‌های هجایی زبان فارسی معیار کمتر است. 2. رفتار همخوان‌ها و واکه‌ها در اشعار عروضی با رفتار آن‌ها در زبان فارسی معیار تفاوت چشمگیری دارد؛ همخوان‌ها به‌تنهایی می‌توانند معرف یک کمیت عروضی باشند و کشش هیچ‌یک از واکه‌های زبان فارسی در بافت عروضی شعر ثابت نیست.
کلیدواژه کمیت‌های عروضی، موراهای زبان فارسی، واکه‌های شعر عروضی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, بخش زبان های خارجی و زبان شناسی, ایران
پست الکترونیکی jrahimian@rose.shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved