>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کارکرد نظام‌کنشی و غیرکنشی در گفتمان‌های ورزشی  
   
نویسنده احمدی کلاته احمد زهرا
منبع هنر زبان - 2016 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:59 -80
چکیده    این مقاله به تحلیل کلامی نمونه‌هایی از متن‌های ورزشی روزنامه‌های ایران می‌پردازد و به نظام‌کنشی (روایی‌) و غیرکنشی (عاطفی و شناختی و تنشی) در رویکرد نشانه‌ معناشناختی نوین در تحلیل متن توجه می‌کند. هدف مقالۀ حاضر بررسی شرایط تولید معنا از نظر سازوکارهای کنشی و غیرکنشی در گفتمان‌های ورزشی است. بر همین اساس، مشاهده می‌شود که معنا و فرایند تولید آن در همۀ گفتمان‌ها دارای سازوکارهای یکسان نیستند. در گفتمان (ورزشی)، معنا می‌تواند از ویژگی‌های نظام روایی، عاطفی، شناختی و تنشی تبعیت کند.با بررسی کارکرد نظام کنشی و غیرکنشی در گفتمان ورزشی و براساس متن‌های منتخب از مطبوعات ورزشی، بسامد کارکرد هر یک از نظام‌های گفتمانی مشخص شده است. گفتمان ورزشی همانند دیگر گفتمان‌ها از تعامل نظام گفتمانی متنوع‌تری بهره‌مند است تا بتواند وقایع و رویدادهای ورزشی را به‌خوبی بازگو نماید؛ اما براساس تحلیل‌های انجام‌شده دربارۀ متن‌های ورزشی در مقالۀ حاضر، این نتیجه حاصل می‌شود که نظام کنشی بیش از نظام غیرکنشی زیربنای متن‌های ورزشی را تشکیل می‌دهد.
کلیدواژه گفتمان، نشانه شناسی، نشانه معناشناسی کنشی (روایی)، نشانه معناشناسی غیرکنشی (عاطفی و شناختی و تنشی)
آدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد، پردیس هاشمى نژاد, ایران
پست الکترونیکی ahmadikazahra@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved