>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد دو گونه قارچ میکوریزا در بسترهای مختلف رشد برای افزایش ریشه زایی قلمه های گیاه شفلرا (schefflera arboricola)  
   
نویسنده بیدرنامی فاطمه ,محکمی زینب ,شعبانی پور مهدی
منبع گل و گياهان زينتي - 1395 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:8 -16
چکیده    شفلرا (schefflera arboricola) درختچه ای است همیشه سبز که از آن به عنوان گیاه آپارتمانی استفاده می شود. تاثیر همزیستی قارچ میکوریزا (گونه های قارچ میکوریزا glomus intraradices، g. mossaea، مخلوطی از دو گونه قارچ، شاهد بدون قارچ) و بسترهای مختلف کشت (پرلیت، 50 درصد پرلیت +50 درصد کوکوپیت و ماسه) بر ریشه زایی قلمه های شفلرا در گلخانه پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تاثیر بستر ریشه زایی بر تمام متغیرهای وابسته شامل تعداد قلمه ریشه دار، تعداد ریشه در هر قلمه، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه معنی دار بود، درحالی که تاثیر قارچ میکوریزا تنها بر درصد ریشه زایی و تعداد ریشه معنی دار بود. اثر متقابل بستر و قارچ بر هیچکدام از فاکتورها معنیدار نبود. بهترین و بدترین بستر ریشه زایی به ترتیب به بسترهای پرلیت و ماسه نسبت داده شد. اثر تحریکی glomus mossaea روی متغیرهای پاسخ از شاهد بیشتر بود. در نهایت بستر پرلیت و قارچ g. mosseae اثرات امیدبخشی روی فرآیند ریشه زایی شفلرا نشان دادند. بنابراین گلخانه داران می توانند نتایج این آزمایش را برای تکثیر گیاهان زینتی به ویژه شفلرا بکار گیرند.
کلیدواژه پرلیت، ریشه زایی، شفلرا، glomus mossaea ، g. intraradice
آدرس دانشگاه زابل, پژوهشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه زابل, پژوهشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, گروه حشره شناسی کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved