>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از سیستم کشت درون شیشه ای برای افزایش ضریب تکثیر آماریلیس (hippeastrum hybridum)  
   
نویسنده امانی شهلا ,زارعی حسین ,علیزاده اجیرلو سعداله ,مشایخی کامبیز
منبع گل و گياهان زينتي - 1395 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:28 -37
چکیده    نظر به اینکه روش های سنتی ازدیاد آماریلیس، کند و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد، ریزازدیادی این گیاه بازارپسند هدف تحقیق جاری قرار گرفت. در همین راستا دو آزمایش کلی پایه گذاری شد. در آزمایش اول تاثیر دو نوع محیط کشت (ms و nl ) محتوی غلظت های مختلف 2,4d ( mg.l1 2.0، 1.0، 0.5، 0.0 ) و در آزمایش دوم تاثیر دو نوع محیط کشت (ms و nl) محتوی غلظت های مختلف bap (mg.l1 2.0، 1.0، 0.0) بر میزان صفات درصد پیازچه زایی، تعداد پیازچه و قطر پیازچه ی باززایی شده در مرحله استقرار، از پنج نوع ریزنمونه ی دوفلسی، تک فلسی با طبق، تک فلسی بدون طبق، طبق و جوانه مرکزی گل (اسکیپ) بررسی شد. بنابر نتایج بدست آمده در آزمایش اول افزایش غلظت 2,4d بیش از حد معینی، درصد باززایی پیازچه را به شدّت کاهش داد و در مواردی موجب مرگ ریزنمونه شد. در حالیکه در آزمایش دوم تمام ریزنمونه ها هر چند به تعداد کم، قادر به باززایی پیازچه بودند و با افزایش غلظت bap قطر پیازچه تولیدشده نیز افزایش یافت. به طور کلی با نظر به نتیج بدست آمده، حداکثر صفت درصد باززایی پیازچه تمام ریزنمونه ها در آزمایش دوم و در محیط کشت nl، حداکثر صفت تعداد پیازچه (4.25) در آزمایش اول و از کشت ریزنمونه ی تک فلسی با طبق تحت کشت درمحیط کشت nl محتوی mg.l1 1 از 2,4d و در نهایت، حداکثر قطر پیازچه در آزمایش اول و از ریزنمونه های دوفلسی و تک فلسی تحت تیمار با محیط کشت ms محتوی mg.l1 0.5 از 2,4d مشاهده شد. با توجه به نتایج تحقیق جاری، می توان از ریزنمونه های پیازی برای دست یابی به یک پروتکل بهینه ی ریزازدیادی آماریلیس بهره جست.
کلیدواژه آماریلیس، باززایی، پیازچه، ریزازدیادی، محیط‌ کشت
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده تولید گیاهی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده تولید گیاهی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی و فضای سبز, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده تولید گیاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved