>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی تاثیر گذار بر آن (مطالعه موردی شهر یزد)  
   
نویسنده منوچهری میاندوآب ایوب ,عابدینی اصغر ,حکمت نیا حسن
منبع مطالعات ساختار و كاركرد شهري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 18 - صفحه:7 -32
چکیده    برنامه ریزی فیزیکی-کالبدی شهرها در راستای توسعه پایدار شهرها تهیه می شود، اما این برنامه ریزی ها همواره با مشکلاتی روبرو هستند، یکی از این مشکلات وقوع تخلفات ساختمانی زمان در زمان اجرای طرح های فیزیکی می باشد که سیمای شهر را تغییر می دهد. این پژوهش دو هدف دارد، ابتدا تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد با این تخلفات مورد بررسی و تحلیل خواهد گرفت، در مرحله بعد عوامل کلیدی و تاثیر گذار در بروز تخلفات ساختمانی مورد اکتشاف و تحلیل خواهد گرفت، روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و تحلیل اکتشافی بر مبنای اکتشاف عامل کلیدی در بروز تخلفات ساختمانی می باشد. مهمترین عوامل تاثیر گذار در بروز تخلفات ساختمانی  ابتدا با استفاده روش دلفی(سه مرحله) با نظر خواهی از کارشناسان مورد کاوش قرار گرفت که 46 عامل به عنوان عامل های تاثیر گذار انتخاب شدند ، در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار میک مک  15 عامل به عنوان مهم ترین عامل های  تاثیر گذار انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد، اولاً تخلفات ساختمانی  از سال1391 تا 1395، پنج برابر شده است، دوما بیشترین تخلفات ساختمانی در کاربری های مسکونی با مقدار 0.74 بوده است و بیشترین برخورد شهرداری با تخلفات ساختمانی استفاده از ابزار جریمه با مقدار 0.72 بوده است. در نهایت مهمترین عوامل کلیدی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد، در بروز تخلفات ساختمانی چهار عامل یعنی شهرداری، قوانین، درآمد زایی سودجویی و آگاهی مردم بیشترین تاثیرگذاری را در بروز تخلفات دارند.
کلیدواژه تخلفات ساختمانی، ماده صد، جریمه، یزد
آدرس دانشگاه ارومیه, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه ارومیه, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved