>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت جنسی زنان نابارور  
   
نویسنده کوهی کمالی شیوا ,سوداگر شیدا ,پورشریفی حمید ,عشایری حسن
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:56 -67
چکیده    هدف: سازگاری در روابط جنسی زوجین یکی از مهم ترین علل خوشبختی و موفقیت در زندگی زناشویی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت جنسی زنان نابارور انجام شد.روش ها: پژوهش کاربردی حاضر به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به 6 مرکز ناباروری شهر اصفهان در سال 1399-1398 بودند که تعداد 40 نفر از آنان به عنوان گروه نمونه به روش در دسترس انتخاب و سپس به روش کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. با توجه به کاربست مداخله آموزشی، گروه آزمایش در معرض 9 جلسه آموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد قرار گرفت و در سه مرحله پیش آزمون پس آزمون و پیگیری از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی هادسونهریسون مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار spss و آزمون تحلیل آمیخته با اندازه گیری مکرر انجام شد.نتایج: میانگین رضایت جنسی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری افزایش یافته و این در حالی است که نوسان محسوسی در گروه کنترل در مراحل سه گانه مشاهده نمی شود. نتایج تحلیل آمیخته نیز نشان داد که اثر تعاملی گروه زمان بر رضایت جنسی معنادار است (0/001= p value، 10/71=f) و اجرای متغیر مستقل منجر به افزایش رضایت جنسی در گروه آزمایش شده است.نتیجه گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش و بهبود رضایت جنسی و زناشویی در زنان نابارور می شود.
کلیدواژه زندگی زناشویی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رضایت جنسی، ناباروری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل کیش, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه روانشناسی سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده توانبخشی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved