>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مداخله مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون بالا  
   
نویسنده رافعی شهرام ,آقاملایی تیمور ,حسینی زهرا ,قنبرنژاد امین
منبع طب پيشگيري - 1400 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:11 -1
چکیده    هدف: فشارخون بالا یکی از عوامل خطر عمده بیماری های قلبی عروقی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. کنترل فشارخون نیازمند رفتارهای خودمراقبتی در سراسر عمر است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلابه فشارخون بالابود.روش ها: جمعیت هدف این مطالعه نیمه تجربی بیماران مبتلابه فشارخون بالا در مراکز جامع سلامت شهرستان فارسان بودند. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند(هر گروه 90 نفر). داده ها با استفاده از پرسشنامه سطح فعالیت های خودمراقبتی و پرسشنامه سازه های تئوری شناخت اجتماعی قبل و 3 ماه پس از مداخله آموزشی تکمیل گردید. برنامه آموزشی طی 12 جلسه 60 تا 90 دقیقه ای به روش های سخنرانی، بحث گروهی، نمایش عملی، پرسش و پاسخ و نمایش فیلم و همچنین استفاده از یک گروه واتس آپ برای گروه مداخله برگزار شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و تست های آماری رگرسیون، تی تست و تی زوجی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج: پس از مداخله آموزشی، میانگین نمرات آگاهی، سازه های تئوری شناختی اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طوری معنی دار افزایش یافت. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد، هرچه میزان تغییرات سازه های یادگیری مشاهده ای، خودتنظیمی و ارزشیابی پیامد افراد مبتلابه فشارخون بیشتر بود، خودمراقبتی بهتری داشتندنتیجه گیری: توصیه می شود در مطالعات مداخله ای مبتنی بر تئوری شناخت اجتماعی به منظور بهبود رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون بالا بر سازه های یادگیری مشاهده ای، خودتنظیمی و ارزشیابی پیامد تاکید ویژه ای صورت گیرد.
کلیدواژه تئوری شناختی اجتماعی، خودمراقبتی، فشارخون.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, پژوهشکده سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved