>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و واقعیت درمانی بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس  
   
نویسنده شمس گلشید ,پاشنگ سارا ,صداقت مستوره
منبع طب پيشگيري - 1400 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:80 -70
چکیده    هدف: با توجه به مشکلات خلقی و عاطفی بیماران مبتلا به ام اس، هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و درمان مبتنی بر شفقت برافزایش خودکارآمدی در بیماران مبتلابه ام اس بود.روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و نمونه آماری شامل 45 نفر از بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان در سال 1399 بود که به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه پژوهش انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل (15=n) قرار گرفتند. گردآوری داده ها با پرسشنامه خودکارآمدی sherer و همکاران نجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون مدل آمیخته با اندازه گیری تکراری انجام شد.نتایج: نتایج اثر تعاملی گروه زمان بر خودکارآمدی (91.845=f) در سطح (p-value<0.01) معنادار بود و شفقت درمانی و واقعیت درمانی به صورت معنادار خودکارآمدی را در گروه های آزمایش تحت تاثیر قرار دادند. تفاوت میان گروه های آزمایش و کنترل از نظر میانگین خودکارآمدی، در مراحل پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون (6.768=f) در سطح (p-value<0.01) معنادار بود. این تغییرات در میانگین خودکارآمدی گروه کنترل در سه مرحله آزمون چشم گیر نبود. بین اثربخشی شفقت درمانی و واقعیت درمانی در افزایش خودکارآمدی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تفاوت معناداری وجود نداشت (3.400=md، 0.429=pvalue).نتیجه گیری: شفقت درمانی و واقعیت درمانی می توانند خودکارآمدی را در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس به طور معناداری افزایش دهند، ولی میزان اثربخشی آن ها بر افزایش خودکارآمدی یکسان است و معنادار نیست.
کلیدواژه شفقت درمانی، واقعیت درمانی، خودکارآمدی، بیماران ام‌اس.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل کیش, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روانشناسی عمومی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, گروه روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved