>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوع شب ادراری و عوامل مرتبط با آن در کودکان سنین مدرسه در بندرعباس  
   
نویسنده قاسمی کامبیز ,استقامتی مریم ,ذوقی غزال
منبع طب پيشگيري - 1400 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:57 -50
چکیده    هدف: شب ادراری یکی از شایع ترین اختلالات اطفال است که در مناطق مختلف و در سنین مختلف کاملا متفاوت است .هدف پژوهش حاضر تعیین شیوع شب ادراری و عوامل مرتبط با آن در کودکان سنین مدرسه است.روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی شامل 1465 نفر از کودکان سنین مدرسه بندرعباس در سال 1394 بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. سن و جنسیت کودکان، سطح سواد، سن، مرگ، شاغل بودن و شب ادراری والدین، تعداد نزدیکانی که در اتاق خواب کودک می خوابند، وضعیت تحصیلی کودک، سابقهی عفونت ادراری و عفونت دستگاه تنفسی مکرر در کودک، خُرخُر شبانه، تعداد و زمان عدم کنترل ادرار کودکان و سابقه شب ادراری در خواهران یا برادران با استفاده از چک لیست روا و پایا جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از آزمون های کای اسکوئر، دقیق فیشر و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: شب ادراری در 79 نفر (5/4 درصد) از کودکان مشاهده شد. دفعات شب ادراری، نسبت پسران، خُرخُر شبانه، سابقه شب ادراری والدین و برداران یا خواهران، عدم کنترل ادرار در روز، درمان شب ادراری و تحصیلات دیپلم به بالای مادر در گروه کودکان دارای شب ادراری به طور معناداری بالاتر از کودکان فاقد شب ادراری و میانگین سن مادر و کودک و نسبت شاغل بودن پدر در گروه فاقد شب ادراری به طور معناداری بالاتر بود. نتیجه گیری: برخی از متغیرها از جمله سابقه شب ادراری در والدین یا خواهران و برادران ، خروپف ، تحصیلات والدین و اشتغال پدر با شب ادراری همراه است که باید در طراحی برنامه های پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه شب ادراری، کودکان، سنین مدرسه.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان, گروه کودکان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved