>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین شاخص‌های آنتروپومتریکی و نوع پا با عارضه انگشست شست کج در دانش‌آموزان دختر 10 تا 12 سال  
   
نویسنده دشتی رستمی کمیل ,فلاح محمدی محمد ,واحدی کلاکری زینب
منبع طب پيشگيري - 1400 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:49 -41
چکیده    هدف: عارضه انگشت شست کج یکی از شایع ترین ناهنجاری ها در دختران دانش آموز می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریکی و نوع پا با عارضه انگشست شست کج در دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بوده است.روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. 60 نفر از دختران دانش آموز دامنه سنی 10 تا 12 سال شهر قائم شهر در سال تحصیلی 9998 مبتلا به عارضه انگشت شست کج به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.پس از جمع آوری داده ها، از نرم افزار spss و آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده ها و از ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. کلیه فرضیه ها در سطح معنی داری 95 درصد آزمون شدند.نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری بین شست کج و وزن (0/03=pvalue)، شست کج و شاخص توده بدنی (0/008=pvalue)، شست کج و پهنای قسمت قدامی پا (0/04=pvalue) و شست کج و میزان افت ناوی (001/0=pvalue) وجود دارد اما ارتباط معنی داری بین شست کج و قد  (0/05≤pvalue) و نیز شست کج و طول پا (0/05≤pvalue) مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین وزن، شاخص توده بدنی، پهنای قسمت قدامی پا و کف پای صاف را با زاویه شست کج نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود ملاحظاتی نظیر کنترل وزن، استفاده از کفش های متناسب با پهنای قسمت قدامی پا و اصلاح کف پای صاف به منظور کاهش زاویه شست کج در نظر گرفته شود.
کلیدواژه شست کج، آنتروپومتری، پا، شاخص توده بدنی، اپیدمیولوژی
آدرس دانشگاه مازندران, دانشکده علوم ورزشی, گروه رفتار حرکتی و بیومکانیک, ایران, موسسه آموزش عالی شفق تنکابن, دانشکده علوم انسانی, گروه علوم ورزشی, ایران, موسسه آموزش عالی شفق تنکابن, دانشکده علوم انسانی, گروه علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved