>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال تحت شیمی‌درمانی  
   
نویسنده ایمانی الهام ,کریمی حاجی خادمی محمدامین ,حسینی تشنیزی سعید ,شفی زاد امین
منبع طب پيشگيري - 1400 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:72 -82
چکیده    هدف: امروزه سرطان سومین علت مرگ بشر و یکی از مهم ترین چالش های نظام بهداشت و درمان ایران است که سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلا می شود. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال است.روش ها: این پژوهش، از نوع نیمه تجربی است که با مشارکت 70 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پیامبراعظم(ص) بندرعباس در سال 1399 انجام شد. پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. قبل و پس از دو ماه اجرای برنامه آموزشی، پرسشنامه استاندارد qlqc30 و پرسشنامه خودکارآمدی sherer در اختیار دو گروه قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و با نرم افزار spss نسخه تحلیل شدند.نتایج: پس از آموزش خودمراقبتی نمرات خودکارآمدی در گروه مداخله 7.261±60.60 و در گروه کنترل 11.324± 42.76 بود (p-value<0.001). همچنین نمرات کیفیت زندگی بعد از مداخله در گروه مداخله 15.601± 61.33 و در گروه کنترل 11.827± 43.66 بود (p-value<0.001). تفاوت معنی داری از نظر خودکارآمدی و کیفیت زندگی بین دو گروه بعد از اجرای مداخله برنامه آموزشی وجود دارد (p-value<0.001).نتیجه گیری: یکی از اهداف برنامه خودمراقبتی، افزایش دانش و آگاهی بیماران از ماهیت بیماری است. به کارگیری برنامه خودمراقبتی براساس نیازهای آموزشی می تواند بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی موثر باشد.
کلیدواژه خودمراقبتی، خودکارآمدی، کیفیت زندگی، سرطان، پرستاران.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه آمار زیستی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پزشکی, گروه رادیوتراپی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved