>
Fa   |   Ar   |   En
   حفظ بهزیستی روانی ورزشکاران بدن‌سازی با فعالیت بدنی در محدویت‌های دوران قرنطینه  
   
نویسنده نبیل پور مقصود ,پوررحیم آمنه ,آقابابا علیرضا ,سلطانیان لیلا
منبع طب پيشگيري - 1400 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:37 -47
چکیده    هدف: بیماری همه گیر ویروس کووید19 و توصیه ها و محدودیت های دولتی مرتبط با آن، بسیاری از جنبه های زندگی انسان از جمله ورزش و بهزیستی روانی را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فعالیت بدنی و خلق وخوی ورزشکاران بدن ساز ایران بود.روش ها: در این پژوهش کاربردی، تعداد 875 نفر از شهرهای مختلف ایران به صورت تصادفی در محدوده زمانی اسفند تا اردیبهشت 99 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده های افراد پاسخ دهنده در کشور با استفاده از یک تحقیق آنلاین انجام شد. از پرسشنامه استاندارد جامع فعالیت جسمانی برای بررسی سطح فعالیت بدنی و همچنین از پرسشنامه کوتاه ارزیابی خلق، برای ارزیابی خلق شرکت کنندگان استفاده شد. برای ارزیابی تغییرات فعالیت بدنی و تاثیر جنسیت بر آن از آزمون ویلکاکسون در سطح معناداری 0.95 و از آزمون پیرسون برای بررسی رابطه بین متغییرهای خلق وخو با ورزش استفاده شد. داده ها با نرم افزار spss تحلیل شدند.نتایج: نتایج نشان داد که کاهش معنا داری در شدت و مدت جلسات هفتگی فعالیت بدنی در شرایط کرونا نسبت به دوران قبل از آن وجود دارد (0.001=p-value). همچنین وضعیت خلق وخو با مدت زمان تمرین (تا 10 دقیقه و بیشتر از 10 دقیقه) و همچنین تعداد جلسات تمرین (0.005
کلیدواژه اپیدمی کرونا، ورزشکاران بدن‌سازی، اوقات فراغت، خلق‌وخو.
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه روانشناسی ورزشی, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزش, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved