>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی خطر سرطان‌زایی فلزات سنگین ناشی از مصرف ماهی در شهر بندرعباس  
   
نویسنده شرفی پریسا ,دیندارلو کاووس ,داوودی حسین ,حیدری محسن ,شمس الدینی محمد
منبع طب پيشگيري - 1400 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:4 -15
چکیده    هدف: نوار شمالی خلیج فارس به خصوص حوزه بندرعباس یکی از قطب های تامین ماهی در کشور می باشد و آلودگی ماهی های خوراکی در این ناحیه می تواند سلامت مصرف کنندگان را تهدید کند. بنابراین، هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک بهداشتی سرب و کادمیوم موجود در ماهی های خوراکی سطح زی، میان زی و کف زی عرضه شده در شهر بندرعباس می باشد.روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی که در سال 1397 انجام شد تعداد 81 نمونه ماهی سطح زی، میان زی و کف زی در 9 گونه مختلف موجود از بازار ماهی فروشان شهر بندرعباس به روش طرح آشیانی یا سلسله مراتبی جمع آوری شد. قطعات خوراکی ماهی ها توسط روش مایکروویو هضم و غلظت سرب و کادمیوم آن با استفاده از روش اسپکتروفتومتر جذب اتمی سنجش شد. در نهایت، میزان برآورد شده دریافتی روزانه (edi)، شاخص خطر غیرسرطان زایی (thq) و خطر سرطان زایی (cr) مرتبط با مصرف ماهی های آلوده به فلزات سنگین مورد نظر محاسبه شدند.نتایج: مقادیر متوسط غلظت سرب در ماهی های سطح زی، میان زی وکف زی به ترتیب برابر 0.03، 0.019 و 0.04 میلی گرم بر کیلوگرم بودند. مقادیر مربوطه برای غلظت کادمیوم به ترتیب برابر 0.0028، 0.002 و 0.0056 میلی گرم بر کیلوگرم بودند. از دیدگاه سلامت انسان، مقادیر thq برای هر عنصر و مقادیر کل خطر هدف (tthq) برای هر دو عنصر کمتر از 1 بودند. علاوه بر این، مقادیر cr برای هر دو فلز کمتر از خطر قابل قبول ابتلا به سرطان در طول عمر (510) بود.نتیجه گیری: مطابق مقادیرedi ،thq ، tthq، cr و سطوح ایمنی قابل قبول ارگآن های مختلف، استفاده از ماهی های بررسی شده خطر بهداشتی قابل توجهی برای سلامتی انسان ایجاد نخواهد کرد.
کلیدواژه فلزات سنگین، ماهی، ارزیابی ریسک، خلیج فارس.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved