>
Fa   |   Ar   |   En
   سطح آلودگی به ذرات معلق در هوای داخل و بیرون مدارس ابتدایی شهر بندرعباس  
   
نویسنده حیدری محسن ,علیزاده زینب ,دیندارلو کاووس
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:1 -10
چکیده    هدف: آلودگی هوا در مدارس ابتدایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون در چنین محیط سربسته‌ای دانش‌آموزان با سن کم به‌عنوان گروه حساس حضور دارند. براین‌اساس، هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی به ذرات معلق در هوای داخل و بیرون مدارس ابتدایی شهر بندرعباس می‌باشد.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، در طی 9 دوره نمونه‌برداری از زمستان سال 1396 تا بهار سال 1397، غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کمتر یا برابر 10 و 2.5 میکرومتر در هوای داخل و بیرون 10 مدرسه ابتدایی دولتی شهر بندرعباس با استفاده از نمونه‌بردار hazdust-epam-5000 سنجش شد. داده‌های مربوط به غلظت ذرات pm10 و pm2.5 توسط نرم‌افزار excel آنالیز و مقادیر متوسط و انحراف‌معیار داده‌های غلظت محاسبه شدند. میزان همبستگی بین غلظت ذرات در محیط داخل و بیرون با استفاده از نرم‌افزار spss و با آزمون پیرسون و اسپیرمن در سطح معناداری05.0≥p-value ارزیابی شد. برای مقایسه میانگین غلظت‌ها بین هوای داخل و خارج مدارس از آزمون ویلکاکسون استفاده شد.نتایج: مقادیر میانگین غلظت 10 دقیقه‌ای pm2.5 و pm10 در محیط داخل مدارس به ترتیب برابر با 36.8 ±78.8 و 53 ±111.1 میکروگرم بر مترمکعب بود، درحالی‌که این مقادیر برای محیط بیرون مدارس به ترتیب برابر با 34.9 ±72.3 و 47.2 ±100.2 میکروگرم بر مترمکعب بود. متوسط نسبت indoor/outdoor برای غلظت pm2.5 و pm10 به ترتیب برابر 1.24 و 1.23 بود.نتیجه‌گیری: غلظت ذرات معلق در هوای داخل مدارس ابتدایی شهر بندرعباس بیشتر از هوای آزاد بود که ممکن است با فعالیت دانش‌آموزان و معلق شدن مجدد گردوغبار رسوب کرده مرتبط باشد. براین‌اساس، نیاز است تلاش‌های بیشتری مبنی بر تمیزسازی مکرر محیط داخل مدارس صورت گیرد.
کلیدواژه ذرات معلق، آلودگی هوا، داخل، بیرون. مدارس ابتدایی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved