>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی از دیدگاه ماکروارگونومی با استفاده از شاخص فشار نسبی  
   
نویسنده جهادی‌نائینی مهسا ,اسماعیل‌زاده آرزو ,موسوی مهدی
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:31 -41
چکیده    هدف: شاخص فشار نسبی یک روش ارزیابی ریسک ماکروارگونومی است که قابلیت شناسایی و تحلیل ریسک فاکتورهای مرتبط با وقوع اختلالات اسکلتی عضلانی را دارد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی ریسک وقوع اختلالات اسکلتی عضلانی از دیدگاه ماکروارگونومی در کارکنان شرکت پالایش نفت با استفاده از شاخص فشار نسبی بود.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، جامعه آماری تعداد 172 نفر از کارکنان شاغل با 13 گروه شغلی مختلف در صنعت پالایش نفت بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده‌ها با انجام مصاحبه و تکمیل چک‌لیست شاخص فشار نسبی برای همه مشاغل موجود محاسبه و سطح ریسک وقوع اختلالات اسکلتی برای آن‌ها تعیین گردید. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌ های توصیفی و تحلیل واریانس یک‌طرفه انجام شد. نتایج: میانگین و انحراف‌معیار سن افراد شرکت‌کننده 7.3 ±38 بود. نتایج شاخص rsi نشان داد که 3 گروه شغلی جوش‌کار (1.1 ±1.63=rsi) فلزکار (1.7 ±01/ 2=rsi) و برش‌کار (1.6 ±2.12=rsi) در ناحیه قرمز یا ناحیه خطر، 5 گروه شغلی در ناحیه زرد یا خطر متوسط و 5 گروه شغلی نیز در ناحیه سبز یا کم‌خطر قرار دارند. همچنین بین میانگین نمره شاخص rsi با حیطه پوسچر، محیط و حمل دستی بار ارتباط معنا‌داری وجود دارد (p-value<0/05).نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های حاصل از این مطالعه، پوسچر، محیط و حمل دستی بار به‌عنوان تاثیرگذارترین ریسک‌فاکتورها در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان صنعت پالایش نفت شناخته شدند. بنابراین حفظ پوسچر مطلوب در حین انجام کار، بهسازی شرایط محیط کار و کاهش میزان حمل دستی بار توسط کارکنان می‌تواند منجر به کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی در صنایع پالایش نفت شود.
کلیدواژه اختلالات اسکلتی- عضلانی، ماکروارگونومی، شاخص فشار نسبی، ارزیابی ریسک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, ایران
پست الکترونیکی mahdi.mosavi90@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved