>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اثرات نوبت‌کاری و مواجهه با صدا بر فشارخون در پرستاران  
   
نویسنده زارع محمدرضا ,اسدزاده لیلا ,رحیم پور رزاق
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:1 -11
چکیده    هدف: نوبت کاری یکی از مهم ترین مشکلات پرستاران تلقی می شود و مواجهه هم‌زمان با صدای بیش‌ازحد مجاز می تواند اثرات زیان باری بر سلامت انسان موجب شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر نوبت کاری و میزان مواجهه با صدابر فشارخون در پرستاران بیمارستان های جنوب کشور در سال 1398 بود.روش‌ها: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ حاضر ﻣﻘﻄﻌﯽ و از نوع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ است، تمامی پرستاران 3 بیمارستان واقع در جنوب استان فارس (350=n) به‌صورت سرشماری در سال 1398 وارد مطالعه شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات شغلی، تعداد شیفت های روز و شب در هر هفته، مشخصات جمعیت شناختی و عادات زندگی پرستاران موردبررسی و جمع آوری گردید. تراز فشار صوت، آنالیز فرکانس صدا در ایستگاه کاری، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک پرستاران قبل از شروع و بعد از اتمام شیفت کاری اندازه‌گیری شد. به منظور بررسی هریک از متغیرها و ارتباط آن‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد.نتایج: میانگین تراز فشار صوت در ایستگاه شغلی پرستاران موردبررسی قبل و بعد از شیفت کاری به ترتیب برابر با 51.67، 69.27 دسی بل a بود. بالاترین میانگین تراز معادل فشار صوت مربوط به پرستاران بخش زایشگاه بود. میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل از شیفت کاری پرستاران به ترتیب 104 و 66 و بعد از شیفت کاری به ترتیب 109 و 70 میلی‌متر جیوه بود. میانگین و انحراف معیار تعداد شیفت های شانه‌کاری پرستاران موردبررسی برابر با 1.29 ±1.49 بود. نتایج نشان داد با افزایش تراز فشار صوت و تعداد شیفت شبانه کاری، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک کارکنان افزایش می یابد (r2 به ترتیب 0.86 و 0.79).نتیجه‌گیری: صداهای تولیدی توسط منابع متعدد در بیمارستان هم‌زمان با نوبت کاری باعث تشدید اختلالات قلبی عروقی در پرستاران می گردد. بنابراین در راستای پیشگیری از عوارض نامطلوب صدا و نوبت کاری نیاز به اجرای مداخلات مدیریتی و مهندسی می‌باشد.
کلیدواژه صدا، نوبت کاری، فشارخون، پرستار، بیمارستان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لارستان, دانشکده بهداشت اوز, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لارستان, دانشکده بهداشت اوز, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لارستان, دانشکده بهداشت اوز, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران
پست الکترونیکی razzaghrahimpoor@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved