>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر توانمندسازی در انجام روش‌های غربالگری سرطان پستانِ زنان 35 تا 55 ساله شهر گناباد  
   
نویسنده حسن‌پور محسن ,عالمی علی ,کلبادی نژاد نادیا
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:55 -65
چکیده    هدف: سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌هاست که کماکان سردسته علل مرگ به علت سرطان، در بین زنان می‌باشد. تشخیص زودهنگام برای بهبود نتایج حاصله و میزان بقاء بسیار مهم می‌باشد. این پژوهش باهدف تعیین تاثیر مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر توانمندسازی در انجام روش‌های غربالگری سرطان پستانِ زنان 35 تا 55 شهر گناباد در سال 1392 انجام شد.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در سال 1392 در شهر گناباد و با انتخاب تصادفی 60 نفر از زنان 35 تا 55 ساله که به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمون (30 نفر) و شاهد (30 نفر) تخصیص داده‌شده بودند، انجام شد. مداخله آموزشی بر مبنای توانمندسازی در گروه آزمون به اجرا درآمد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای روا و پایا بود که قبل از انجام مداخله و دو ماه پس از اتمام مداخله آموزشی توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد. داده‌ها وارد نرم‌افزار spss نسخه 20 شدند و با کمک آزمون‌های آماری همچون آزمون تی، کای دو و مک نمار مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.نتایج: قبل از انجام مداخله آموزشی تفاوت معنا‌داری بین گروه‌های آزمون و شاهد ازنظر اجزای توانمندسازی و انجام روش‌های غربالگری سرطان پستان وجود نداشت (0.05
کلیدواژه توانمندسازی، آموزش، روش های غربالگری، سرطان پستان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز, گروه پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved