>
Fa   |   Ar   |   En
   آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی  
   
نویسنده عابدی شهلا ,محسنی شکرالله ,محمدی عاطفه ,مکدر اسما ,ایزدی نرگس ,عابدینی صدیقه
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:66 -73
چکیده    هدف: ایمنی و بهداشت مواد غذایی نقش و اهمیت مهمی در حفظ و سلامت انسان و جلوگیری از بیماری‌ها دارد. پژوهش حاضر باهدف تعیین آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و عملکرد داﻧﺸﺠﻮیﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ هرمزگان در زمینه ایمنی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬایی انجام شد.روش‌ها: مطالعه ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-تحلیلی حاضر روی 220 نفر از داﻧﺸﺠﻮیﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ هرمزگان که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب‌شده بودند،انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای استاندارد شامل اﻃﻼﻋﺎت دموگرافیک، سنجش آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و عملکرد نسبت ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ایﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬایﯽ ﺑﻮد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 19 و روش‌های آماری آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه, تست مجذور کای وتی تست کای و آزمون تجزیه‌وتحلیل شد.نتایج: نتایج نشان داد، میزان آگاهی در (8.2 در صد) خوب، (75 در صد) متوسط و (16.8 در صد) ضعیف بود. (6.8 در صد) دانشجویان نگرش منفی، (73.6 در صد) نگرش خنثی و (19.5 در صد) دارای نگرش مثبت بودند. نمره عملکرد (11.8 در صد) ضعیف، (60.9 در صد) متوسط و60 نفر ( 27.3 درصد) خوب بود. همچنین ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری معنا‌داری بین جنس با نگرش مثبت(0.002=p-value) و عملکرد (0.001>p-value) مشاهده شد. از نظر متغیرهای آﮔﺎﻫﯽ، نگرش و عملکرد ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری معنا‌داری در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮیﺎن دانشکده‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ مشاهده شد (0.05>p-value). همچنین آگاهی با مقطع تحصیلی (0.001>p-value) و گذراندن واحد تغذیه (0.038=p-value) ارتباط داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه و ارتباط معنادار بین آگاهی و مقطع تحصیلی و گذراندن واحدهای آموزشی مرتبط با ایمنی مواد غذایی، برنامه‌ریزی در این زمینه و اجرای مداخلات آموزشی مناسب می‌تواند در ارتقاء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و تغییر در نگرش و بهبود عملکرد دانشجویان مثمر ثمر واقع گردد.
کلیدواژه آﮔﺎﻫﯽ، نگرش، عملکرد، ایمنی ﻣﻮاد ﻏﺬایی، داﻧﺸﺠﻮیان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت هرمزگان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران
پست الکترونیکی sabedini45@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved