>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه پنج‌ساله اپیدمیولوژیک و فراوانی حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر (1396-1392)  
   
نویسنده کثیری حمید ,خودکار ایمان ,کاظمی شهناز ,کثیری نیوشا ,لطفی مسعود
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:23 -33
چکیده    هدف: حیوان گزیدگی تهدید مهمی برای سلامت جمعیت انسانی است. مطالعه حاضر به‌منظور ارزیابی بروز پنج‌ساله حیوان گزیدگی در انسان در شهرستان خرمشهر از 1392 تا 1396 انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ،داده ها بوسیله چک لیست از مواردی که به مراکز خدمات بهداشتی شهر خرمشهر مراجعه کردند، جمع‌آوری شد. جامعه آماری شامل موارد حیوان گزیده مراجعه کننده به این مراکز طی سال های 1396-1392 بود. اطلاعات بوسیله نرم افزار spps نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد تست‌های کای اسکویر و تی استودنت به‌منظور آنالیز ارتباط بین داده‌ها و متغیرها استفاده شدند. اختلافات بین گروه‌ها به‌منظور تعیین معنا‌دار بودن آماری با (0.05>p-value) تعیین شد.نتایج: کل موارد گزارش‌شده حیوان گزیدگی 733 مورد بود که 69 درصد مرد بودند. اکثریت افراد (83.5 درصد) به‌وسیله سگ‌گزیده شده بودند. جراحت‌های اندام پایینی (49.7 درصد) به‌طور معنا‌داری بیشتر از سایر اعضا بدن بود. حدود 71.8 درصد موارد در نواحی شهری زندگی می‌کردند. علاوه بر این، بیشتر حیوان گزیدگی‌ها در گروه سنی 39-30 (19.6 درصد) اتفاق افتاد. بیشتر قربانیان دانش‌آموز (31.4 درصد) بودند. حیوان گزیدگی‌ها در بهار (27 درصد) شایع‌تر بود. توزیع فراوانی موارد برحسب نوع حیوان گزنده،‌ جنسیت، گروه سنی، ماه و شغل در طی سال‌های مختلف اختلاف معنا‌دار نشان داد (0.05>p-value).نتیجه‌گیری: حیوان گزیدگی در دانش‌آموزان، مردان جوان و ساکنین نواحی شهری شایع‌تر بود. علاوه بر این، سگ گزیدگی 83.5 درصد حیوان گزیدگی‌ها را شامل شد. این یافته‌ها، ضرورت برنامه‌های آموزشی به‌منظور افزایش آگاهی مردم در معرض خطر را نشان می‌دهد.
کلیدواژه اپیدمیولوژی، حیوان گزیدگی، هاری، ایران.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز, دانشکده بهداشت, گروه حشره شناسی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشکده علوم پزشکی آبادان, مرکز بهداشت خرمشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, مرکز بهداشت آبدانان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved