>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط اختلالات خواب با فشارخون و نوبت‌کاری در کارکنان درمانی بیمارستان شهید محمدی  
   
نویسنده اسحقی ثانی کاخکی هادی ,اسدزاده مصطفی ,سلمانی ندوشان مجاهده ,بهجتی اردکانی مهدی
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:11 -19
چکیده    هدف: کاهش کیفیت خواب و بی خوابی می تواند باعث اختلال در عملکرد روزانه، افزایش خطاهای انسانی و حوادث شغلی گردد. نوبت کاری یکی از فاکتورهای موثر بر بی خوابی و کیفیت خواب است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط اختلالات خواب با فشارخون و نوبت کاری کارکنان بیمارستان شهیدمحمدی انجام شد.روش ها: پژوهش توصیفی - مقطعی حاضر در بین 263 نفر از کارکنان بالینی بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال 1398 با روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، شاخص شدت بی خوابی مورین، وضعیت نوبت کاری و فشارخون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افرازspss و آزمون های رگرسیون لجستیک، کای اسکور و تی تست انجام شد.نتایج: نتایج نشان داد 39 نفر (14.8 درصد) از کارکنان بیمارستان خواب طبیعی، 118 نفر (44.9 درصد) اختلال خفیف، 90 نفر (34.2 درصد) اختلال متوسط و 16 نفر (6.1 درصد) اختلال شدید خواب داشتند. اختلال خواب در گروه زنان نسبت به مردان بالاتر بود (0.05>p-value). نسبت شانس ابتلا به اختلال خواب در کارکنان نوبت کار 3.50 برابر کارکنان روزکار بود (0.05>p-value). ارتباط معنا داری بین پرفشاری خون با نوبت کاری و اختلالات خواب مشاهده نشد (0.05
کلیدواژه اختلالات خواب نوبت کاری­ پرفشاری خون -پرسشنامه مورین.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پزشکی, گروه طب کار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پزشکی, گروه طب کار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده پزشکی ، مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت, گروه طب کار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت, گروه بهداشت حرفه ای, ایران
پست الکترونیکی bahjati@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved