>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط افزایش وزن مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد در مراجعین به بخش زنان و زایمان  
   
نویسنده ملکی زهرا ,دهقانی سمانه ,مباشری فرزانه
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:1 -10
چکیده    هدف: وزن نوزاد در زمان تولد یکی از شاخص های مهم رشد، بقا و تکامل کودک می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین وزن هنگام تولد نوزاد با میزان وزن اولیه مادر و میزان وزن گیری مادر در طول بارداری انجام شد.روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی روی 92 نفر از زنان باردار شهرستان فسا که در سال 1395، در بیمارستان ولیعصر آن شهرستان زایمان کرده بودند، انجام شد.نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارspss نسخه18 و توسط آزمون های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: میانگین وزن نوزادان در هنگام تولد 589/29±3181.20گرم و میانگین نمایه توده بدنی مادران قبل و انتهای بارداری به ترتیب 5.54±23.97 و 7.59±29.61 بود. یافته ها بیانگر وجود ارتباط خطی میان وزن نوزادان با وزن مادر در ابتدا و انتهای بارداری می باشد(0.05 >r=0.24,r=0.23 ,p-value). در مقایسه وزن هنگام تولد نوزادان بین متغیر شغل، تعداد زایمان های قبلی، نوع زایمان، سن بارداری ، مصرف مکمل های دارویی، جنسیت نوزاد رابطه معناداری مشاهده نشد اما با سابقه خویشاوندی والدین و زمان زایمان(زودرس و به موقع) رابطه معناداری مشاهده گردید. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه اهمیت و ارتباط وزن قبل از بارداری و میزان وزن گیری مادر در طی بارداری بر وزن هنگام تولد نوزاد را نشان داد. بنابراین ارائه دهندگان مراقبت های سلامتی بایستی بر دو فاکتور تناسب و تنظیم نمودن وزن زنان باردار توجهی ویژه داشته باشند.
کلیدواژه بارداری، نوزاد، وزن تولد.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی فسا, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, گروه پزشکی اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی farzane.mobasheri@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved