>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی شدت روشنایی و تابش فرابنفش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  
   
نویسنده زارع مهدی ,سلیمانی احمدی موسی ,عالیان سیما ,حسینی الهام ,قاسمی نژاد مرضیه ,صادقی منصوره ,شمسایی نرجس
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:73 -81
چکیده    هدف: تامین روشنایی مطلوب در سالن های مطالعه می تواند بر بهبود و افزایش سلامت، هوشیاری، دقت و کاهش خطای دانشجویان موثر باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی شدت روشنایی و تابش فرابنفش در کتابخانه های دانشگاه علومپزشکی هرمزگان در زمستان 1397 انجام گرفت.روش ها: در این مطالعه مقطعی میزان شدت روشنایی طبیعی، مصنوعی و کل در مراکز ایستگاه های تعیین شده در 8 سالن مطالعه در ارتفاع 80 سانتی متری و به روش موضعی در سطوح میزهای مطالعه در دو زمان جداگانه به وسیله لوکس متر اندازه گیری شدند. اندازه گیری تابش فرابنفش به وسیله دستگاه hagner ec1 مجهز به گیرنده uva در سطوح میزهای مطالعه هم زمان با اندازه گیری شدت روشنایی انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: میانگین شدت روشنایی طبیعی و مصنوعی در روش شبکه ای به ترتیب در 62.5 درصد و 100 درصد و در روش موضعی نیز به ترتیب در 50 درصد و 75 درصد سالن های مطالعه کمتر از استاندارد کشوری (300) و میانگین شدت روشنایی کلی در هر دو روش اندازه گیری شده بالاتر از این مقدار استاندارد بودند. دانشکده بهداشت بخش برادران بالاترین میانگین تابش فرابنفش در زمان اندازه گیری شدت روشنایی طبیعی و کل و دانشکده پیراپزشکی بالاترین میزان میانگین تابش فرابنفش را در زمان اندازه گیری شدت روشنایی مصنوعی به خود اختصاص داد.نتیجه گیری: عدم تناسب نیاز محیط با منابع روشنایی، ارتفاع نامناسب منابع، توزیع غیریکنواخت روشنایی، طراحی و چیدمان نامناسب میزهای مطالعه و پنجره ها و لامپ های با تابش فرابنفش نسبتا بالا از جمله عوامل ایجاد سیستم روشنایی نامطلوب در سالن های مطالعه بودند که نیازمند طراحی مجدد و تدابیر اصلاحی می باشند.
کلیدواژه شدت روشنایی، تابش فرابنفش، سالن مطالعه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved