>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزش پروفیلاکسی ایدز در پیشگیری از انتقال مادر به جنین  
   
نویسنده منصوری فیض اللّه ,عباس زاده عاصفه
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:63 -72
چکیده    هدف: از آنجائیکه بیماری ایدز در سنین باروری شایع و در سال های اخیر تعداد آن رو به افزایش بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مصرف پروفیلاکسی پری ناتال، با ابتلای به ایدز، در کودکان مادران ایدز مثبت، در کرمانشاه طی سالهای 1384 تا 1396 بود. روش ها: مطالعه توصیفی - تحلیلی حاضر از نوع گذشته نگر بود ابزار گردآوری داده ها چک لیست تهیه شده از ریسک فاکتور های انتقال ایدز از مادر به فرزند (mtct) ، بر اساس کتاب ها و گایدلاین ها و مقالات موجود بود. جامعه پژوهش نفر از کودکان دارای ماداران ایدز مثبت، از میان بیماران مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در کرمانشاه بود. اطلاعات این کودکان با مطالعه پرونده بیمار ثبت شد. با والدین 44 نفر از کودکان مبتلا به ایدز منفی جهت انجام مجدد سرولوژی ایدز، تماس گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین سال تولد کودک و میزان بهره مندی مادر از پروفیلاکسی و اولین cd4 مادر پس از زایمان با ابتلای نوزاد به ایدز وجود دارد (p- value<0/05)، اما بین سطح تحصیلات مادر و بهره مندی او از پروفیلاکسی، ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p- value >0/05). همچنین ارتباط معنی داری بین نحوه زایمان، نحوه شیردهی، سن حاملگی خانم باردار، سیگار کشیدن، اعتیاد تزریقی با انتقال ایدز از مادر به فرزند وجود ندارد (p-value <0/05)، ولی بین سن حاملگی مادر در زمان زایمان و وزن کودک بدو تولد با انتقال ایدز از مادر به فرزند ارتباط معنی داری مشاهده شد (p-value<0/05).نتیجه گیری: از آنجائیکه پروفیلاکسی پری ناتال می تواند اثرات مثبتی بر کاهش انتقال ایدز از مادر به فرزند داشته باشد؛ ضروریست است پرسنل پزشکی بکارگیری این روش را نیز مد نظر قرار دهند.
کلیدواژه پری ناتال ، پروفیلاکسی ، ایدز
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دانشکده پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دانشکده پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved