>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان بیمارستان امام‌رضا(ع) و مرکز گذری سلامت شهر بیرجند  
   
نویسنده سروش مریم ,موسائی ایمان
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:23 -13
چکیده    هدف: اعتیاد یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی در جامعه است که با مسائل زیادی در حوزه های پزشکی، روانپزشکی، خانوادگی، شغلی، قانونی، مالی و معنوی همراه است. هدف از انجام این پژوهش تعیین رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در معتادان بیمارستان امام رضا(ع) و مرکز گذری سلامت شهر بیرجند بود.روش ها: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه 400 نفر از معتادان بیمارستان امام رضا(ع) و مرکز گذری سلامت شهر بیرجند در سال 1395بود و نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با نرم افزار spss و آزمون های آماری مجذورکای، تست دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: میانگین و انحراف معیار سن 11.89±40.40 سال بود. بیشترین فراوانی جنسیت را مردان 78.3 درصد داشتند. نزدیک به 46.8 درصد افراد قبل از شروع اعتیاد سابقه مصرف سیگار داشتند. بیشترین ماده مصرفی تریاک و کمترین مشترکن کدوئین و الکل بود. میانگین و انحراف معیار دفعات اقدام به درمان اعتیاد 2.43±2.92، میانگین زمان پاک بودن افراد در بین دوره های ترک مواد 10.08±5.31 ماه بود. 26.8 درصد مشکلات خانوادگی و 18درصد نیز رفیق بازی را عامل اعتیاد مجدد خود بیان داشتند. تنها بین متغیر تاهل و رفتار پرخطر تزریق مشترک، مدل رگرسیونی ارتباط نشان داد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل و دلایل بسیار متفاوتی در معتاد شدن افراد تاثیر داشت که می توان با بررسی مشکلات هر کدام از این افراد و تمرکز بر حل مشکلات هر گروه نسبت به ترک اعتیاد یا رفتار پرخطر آن ها اقدام کرد.
کلیدواژه رفتار پرخطر، مصرف مواد، معتادان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved