>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه دو روش ارزیابی ریسک Mapoو Ptai و ارتباط آن‌ها با شیوع کمردرد در کارکنان پرستاری  
   
نویسنده عابدینی مسلم ,دریس جمیله ,طبیبی رامین ,کریم پور ساناز
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:65 -56
چکیده    هدف: این مطالعه باهدف بررسی عوامل ایجادکننده کمردرد در پرستاران و ارائه اقداماتی جهت کنترل و اصلاح این عوامل با استفاده از دو روش ارزیابی ریسک mapoو ptai انجام شده است.روش ها: این مطالعه مقطعی بین 480 نفر (با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی) از کارکنان پرستاری بیمارستان های دولتی خوزستان انجام و اطلاعات آن ازطریق پرسشنامه در چهار بخش جمع آوری گردید. پرسشنامه نوردیک، اطلاعات دموگرافیک و چک لیست های mapo و ptai که شامل دو بخش بوده، از طریق بازدید میدانی و مشاهده تکمیل شده است. پس از تکمیل چک لیست ها، شاخص ها برای سه سطح ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های کای دو و پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: پرسشنامه نوردیک نشان داد 72.92 درصد از افراد مورد مطالعه دارای کمردرد بوده اند. براساس ارزیابی های انجام شده توسط روش mapo، 16.66درصد از افراد در سطح ریسک پایین، 60.41درصد در سطح متوسط و 22.91درصد در سطح بالا قرار دارند. در حالی که روش ptai نشان داد 23.95درصد از افراد در سطح ریسک یک، 52.08درصد در سطح دو و 23.95درصد در سطح سه قرار دارند. براساس آزمون کای دو نیز بین سطوح ریسک هر دو روش mapo و ptai و کمردرد از نظر آماری رابطه معنا داری وجود دارد.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد با افزایش سطوح شاخص در هر دو روشmapo و ptai، میزان اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه کمر افزایش می یابد. در نتیجه می توان به دقت و مناسبت این روش ها اطمینان حاصل نمود و دریافت که هر دو روش مورد بررسی در طبقه بندی سطح ریسک و شناسایی عوامل تاثیرگذار، کارآمد و قابل اطمینان می باشند.
کلیدواژه Mapo ,Ptai، کمردرد، پرستاران.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز, دانشکده بهداشت, ایران. دانشکده علوم پزشکی آبادان, ایران, دانشکده علوم پزشکی آبادان, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز, دانشکده بهداشت, ایران. دانشکده علوم پزشکی آبادان, ایران
پست الکترونیکی sanaz.karimpour@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved