>
Fa   |   Ar   |   En
   فراوانی و علل مرگ‌ومیر مادران باردار طی سال‌های 1396-1390 در استان هرمزگان  
   
نویسنده بنائی مژده ,شاه رحمانی نسیم ,شاه رحمانی حدیث ,روزبه نسیبه ,مرادی سهیلا ,مبارک آبادی آرزو
منبع طب پيشگيري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:55 -47
چکیده    هدف: از آنجایی که مرگ مادر باردار سلامت خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، شناخت علل و عوامل موثر و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش مرگ ومیر ضروری می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و علل مرگ ومیر زنان باردار در استان هرمزگان انجام شد.روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه پژوهش کلیه مادران باردار فوت شده طی سال های 1396-1390 بود که اطلاعات آنان از پرونده بیمارستانی و بهداشتی موجود در مرکز بهداشت استان، فرم تکمیل شده مرگ مادر و نتایج مصاحبه موجود در مورد مرگ مادر جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بوده و داده ها با استفاده از آمار توصیفی با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند..نتایج: میزان مرگ مادر در استان هرمزگان در این دوره زمانی 32.76 مورد به ازای صد هزار تولد زنده بوده و فراوانی مرگ مادر 100 نفر است. شایع ترین علت مرگ، خونریزی پس از زایمان بود. اکثریت مادران فوت شده بین سنین 35 18 سال (73 درصد)، فاصله بارداری بیشتر از سه سال (80 درصد)، مرتبه زایمان کمتر از 5 سال (87 درصد)، ساکن روستا (57 درصد) و دارای بارداری خواسته (86 درصد) بودند. نوع زایمان اکثریت مادران فوت شده سزارین بود (60 درصد). 75 درصد از مادران در بیمارستان فوت کرده و عامل زایمان آنان متخصص و ماما بود (91 درصد). بیشترین مقطع زمانی فوت، پس از زایمان (65 درصد) بود.نتیجه گیری: جهت کاهش مرگ ومیر زنان باردار ارائه خدمات با کیفیت بیشتر به روستاییان و ارتقاء سیستم ارجاع به موقع، کاهش سزارین های غیرضروری، افزایش تجهیزات بیمارستان ها، افزایش تجهیزات آمبولانس ها، افزایش سطح آگاهی و مهارت کارکنان و پیگیری مناسب مادران به ویژه پس از زایمان توصیه می شود.
کلیدواژه مرگ مادری، زنان باردار، حاملگی، زایمان، هرمزگان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک, گروه مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی, گروه مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی, گروه مامایی و بهداشت باروری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک, گروه مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved