>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوع کم خونی و کم خونی فقر آهن در دختران دبیرستانی بندر عباس 1391  
   
نویسنده عابدینی صدیقه ,شاهی عارفه ,عابدینی سمیره ,آقاملایی تیمور
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:36 -42
چکیده    مقدمه: فقر آهن شایع ترین کمبود تغذیه ای جهان است .ا ز مهمترین عوارض کم خونی فقر آهن در نوجوانان و بالاخص در دختران می توان به عدم توانایی در حفظ درجه حرارت بدن،کاهش مقاومت بدن،خستگی،عوارض روانی رفتاری و کاهش بهره وری ذهنی را نام برد.مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع کم خونی و کم خونی فقر آهن در دانش آموزان د ختر دبیرستانی بندر عباس انجام شد.روش کار : پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی مقطعی می باشد.جمعیت مورد مطالعه دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانی بودندکه 200 نفر از آنان به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند .پس از توضیح و کسب رضایت کتبی از والدین دانش آموزان ، فرم پرسشنامه مشخصات فردی در اختیار نمونه قرار گرفت و از هر دانش آموز 5 سی سی خون جهت آزمایش شمارش کامل گلبولی و فریتین سرم گرفته شد . دانش آموزان با هموگلوبین کمتر ار 12 گرم در دسی لیتر ، کم خون ودر صورتی که میزان فریتین نیز کمتر از 12 میکروگرم در دسی لیتر بود ،مبتلا به کم خونی فقر آهن در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری توصیفی و تی مستقل استفاده گردید و 5 p<0/05 معنادار در نظر گرفته شد.نتایج: شیوع کم خونی در افراد مورد بررسی 20.5% و شیوع کم خونی فقر آهن46.5% بود . همچنین نتایج پژوهش بین شغل ، سطح سواد والدین ، در آمد ماهانه خانوار ،رتبه تولد و علائم بالینی کم خونی با کم خونی و کم خونی فقر آهن اختلاف آماری معناداری را نشان نداد. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای فقر آهن ،توصیه می شود که سولفات آهن به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن به صورت مرتب بین دانش آموزان توزیع گردد و آموزشهای لازم جهت جذب بهتر آهن به آنان ارائه شود.
کلیدواژه شیوع، کم خونی، کم خونی فقر آهن، دختران دبیرستانی، بندر عباس
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت هرمزگان، مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاءسلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز توسعه پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت, مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved