>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین ریسک و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت تولید لوازم خانگی  
   
نویسنده محمدی زهرا ,قنبری سرتنگ ایوب ,عطارعبدل آبادی جواد
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:51 -57
چکیده    مقدمه: اختلالات اسکلتی-عضلانی یکی از آسیب های شغلی هستند که دارای شیوع بالا و از علل مهم ازکارافتادگی در کشور های در حال توسعه می باشند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین ریسک و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت تولید لوازم خانگی بود.روش ها: این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی روی صد نفر مرد شامل(پانزده نفرازکارگاه تزریق فوم,هفده نفر ازکارگاه قالب سازی,هفده نفراپراتوردستگاه پرس,هفده نفراپراتور بسته بندی,هفده نفرازبرشکاری و هفده نفراپراتور پرچکاری)در شرکت تولیدلوازم خانگی انجام شد.پرسشنامه نوردیک برای اندام های مچ دست،آرنج، شانه،گردن وکمر توسط افرادتکمیل گردید. سپس پوسچر های موردنظر برای هرشغل ثبت شدند و به روش لوبا مورد ارزیابی قرار گرفتند. ازتمام کارکنان رضایت آگاهانه گرفته شد و پاسخ های آنان محرمانه باقی ماند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار spssنسخه بیست, آمارتوصیفی و آزمونanova آنالیز شدند.نتایج: بیشترین اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس نتایج پرسشنامه نوردیک به ترتیب در اندام های مچ دست(پانزده نفر)،گردن(پانزده نفر)و شانه( چهارده نفر)بود. همچنین ارتباط معنی داری بین سن(0.001>p) و سابقه کار(0.4>p)با اختلالات اسکلتی عضلانی وجود داشت. بیشترین سطح ریسک لوبا برای شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی مربوط به واحد پرچکاری(سطح ریسک چهار) وکمترین سطح ریسک مربوط به واحد تزریق فوم (سطح ریسک دو)بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دادکه کارگران تولید لوازم خانگی باتوجه به ماهیت شغل شان درمعرض اختلالات اسکلتی عضلانی قرار دارند.بنابراین لازم است مداخلات ارگونومیکی مانند طراحی ایستگاه کار بر اساس اصول ارگونومی,استفاده از ابزارهای طراحی شده بر اساس اصول ارگونومیکی و آموزش کاربران درمورد اصول ارگونومیک شیوه ی کارانجام شود.
کلیدواژه اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسشنامه نوردیک، شرکت تولید لوازم خانگی، روش لوبا
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved