>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط سواد سلامت با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانش آموزان  
   
نویسنده آقاملایی تیمور ,حسینی زهرا ,حسینی فاطمه السادات ,قنبر نژاد امین
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:36 -43
چکیده    مقدمه: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت برای حفظ سلامتی نوجوانان ضروری است و افراد با سواد سلامت ناکافی وضعیت سلامتی ضعیف تری دارند.هدف این مطالعه تعیین وضعیت سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در دانش آموزان است.روش ها: : این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 400 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بندر عباس انجام شد نمونه گیری بصورت چند مرحله ای بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه ارتقاء سلامت نوجوانان 1و و پرسشنامه سواد سلامت جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 19 و آزمونهای آماری t مستقل، رگرسیون و پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت..نتایج: میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سواد سلامت در پسران 64.5 و68.9 و در دختران 57.6 و 67.9 بود و این اختلاف در رفتارهای ارتقا دهنده سلامت بین پسران و دختران معنی دار بود(p<0.001) همجنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 49 درصد از تغییرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت توسط سواد سلامت تبیین می شودنتیجه گیری: در مجموع سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در دانش آموزان پایین تر از حد مطلوب بود و این موضوع لزوم انجام برنامه های آموزش سلامت بر اساس حیطه های رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و مولفه های سواد سلامت را نشان می دهد.
کلیدواژه سواد سلامت، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، نوجوانان، دانش آموزان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جهرم, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved