>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سطح سلامت روان زنان نابارور شهر بندر عباس  
   
نویسنده دادی پور سکینه ,علوی آذین ,زارعی فایقه ,صفری مرادآبادی علی
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:20 -28
چکیده    مقدمه: یکی از مشکلات فردی و اجتماعی که بر زندگی زوج ها (خصوصا زنان ) و عملکرد خانواده تاثیر می گذارد و می تواند افراد را در معرض فشارهای روانی یا اختلالات روانی گوناگون قرار دهد ناباروری است.بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح سلامت روان در زنان نابارور شهر بندر عباس صورت گرفت.روش کار: پژوهش حاضر بر روی 100 زن نابارور شهر بندر عباس و به روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی ghqبود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spps/16 و از طریق آزمون های آزمون های مربع کای ، آنالیز واریانس یک طرفه و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. p<0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.نتایج: یافته ها بین متغیر مدت ناباروری با ابعاد علائم جسمانی، اختلال کارکرد اجتماعی، افسردگی و همینطور سلامت عمومی کل رابطه معکوس معنادار نشان داد. بین سطح تحصیلات افراد مورد مطالعه با خرده مقیاس های علائم جسمانی، اختلال کارکرد اجتماعی، افسردگی و سلامت عمومی کل ارتباط معنادار مشاهده شد. بین دو متغیر میزان درامد و شغل با ابعاد افسردگی و کارکرد اجتماعی ارتباط معنادار مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به بررسی های صورت گرفته، طول مدت ناباروری، میزان تحصیلات، میزان درآمد، وضعیت شغلی و بیماری های زمینه ای بر سلامت روان زنان نابارور تاثیر می گذارند و می توانند باعث تشدید جنبه های روانی و اجتماعی ناباروری گردند.
کلیدواژه ناباروری، سلامت روان، زنان نابارور
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات باروری و ناباروری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت, ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, ایران
پست الکترونیکی alisafari_31@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved