>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیرشاخص توده بدنی و فعالیت ورزشی بر شاخص توانایی کار کارکنان شرکت پگاه گلستان  
   
نویسنده کلته امید ,حمامی زاده احسان ,فقیه محمد امین ,فقیه عارف
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:1 -11
چکیده    مقدمه: بر اساس مطالعات اخیر میزان چاقی، اضافه وزن و کم تحرکی در بین افراد جامعه بویژه شاغلین در حال افزایش است که می تواند بر بهره وری و توانایی انجام کار کارکنان صنایع تاثیرگذار باشد، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شاخص توده بدنی و ورزش بر شاخص توانایی کار کارکنان شرکت پگاه گلستان صورت گرفت.روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 107 نفر از شاغلین شرکت پگاه گلستان در سال 1394 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و شغلی با استفاده از پرسشنامه استاندارد شاخص توانایی کار جمع آوری شد. همچنین شاخص توده بدنی افراد نیز بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت (who) اندازه گیری و دسته بدنی شد و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آزمونهای تی تست، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین شاخص توده بدن (bmi) در این مطالعه 3.8±25.9 بدست آمد که در دسته سوم (29.9-25) قرار می گیرد و بیانگر وجود اضافه وزن در بین کارکنان این شرکت می باشد. میانگین شاخص توانایی کار در افراد مورد مطالعه 5.56±44.92 می باشد که مطابق با طبقه بندی نمره شاخص توانایی کار( wai) 10.9 ، 35.6 ، 53.3 درصد از افراد مورد مطالعه به ترتیب دارای توانایی کار متوسط، خوب و عالی بودند. بین فعالیت ورزشی با شاخص wai ارتباط معنا داری وجود داشت(0.001>p). همچنین بین شاخص bmi و شاخص توانایی کار رابطه معناداری مشاهده نگردید (0.385 =p).نتیجه گیری: در این مطالعه میانگین شاخص توانایی کار همچون مطالعات دیگر در یک سطح قابل قبول قرار داشت (wai > 36). با توجه به میانگین سنی کارکنان) 7.3± 32.38 (که نشان دهنده جوان بودن افراد تحت مطالعه می باشد و وجود اضافه وزن و کم تحرکی می تواند در آینده منجر به بروز بیماریهای مختلف و کاهش توانایی کاری و بازنشستگی پیش از موعد گردد.
کلیدواژه شاخص توانایی کار، شاخص توده بدنی، فعالیت ورزشی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری و مامایی, ایران
پست الکترونیکی aref_faghih@yahoo.com
 
   The effect of body mass index and exercise activity on the work ability index among staff of Pegah Company  
   
Authors Faghih Aref ,Hamamizadeh Ehsan ,Kalte Haji Omid ,Faghih mohammad Amin
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved