>
Fa   |   Ar   |   En
   آنالیز پوسچر وظایف تکراری درکارگران یک کارخانه یخچال سازی با استفاده از روش Art  
   
نویسنده حبیبی احسان الله ,مهری فر یونس
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:57 -62
چکیده    مقدمه : امروزه برایارزیابی ریسک ارگونومیکی وظایف تکراری از تکنیک های مختلفی استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی و ارزیابی ریسک وظایف تکراری کارگران خط مونتاژ در یک صنعت یخچال سازی می باشد. روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی ابتدا کاربرگ توصیف وظیفه جهت ثبت اطلاعات وظیفه برای 17 مونتاژکار تکمیل شد. پس از تعیین وظایف و زیروظایف هر ایستگاه کاری با استفاده از ابزار ارزیابی وظایف تکراری(art tools) اقدام به ارزیابی ریسک ارگونومیکی وضعیت اندام فوقانی مونتاژکاران شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss19 آنالیز گردیدند.یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده بالاترین امتیاز ریسک در وظایف کاری مونتاژکاران برای دست راست و چپ به ترتیب مربوط به نصب وکیوم داخلی(risk score=27) و اواپراتور یخچال(risk score=22) بود. از طرفی مجموع امتیاز ریسک در ایستگاه کاری اتصال قطعات بدنه بالایی یخچال نسبت به سایر ایستگاه های مونتاژ از نمره بالاتری برخوردار بود.مطالعه ما نشان داد سطح ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی پوسچر دست راست نسبت به دست چپ بالاتر می باشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق ما نشان داد که خطر ابتلا به آسیب های اسکلتی عضلانی در وظایف تکرای در شغل مونتاژکاری نسبتا بالاست و مستلزم بررسی های بیشتر در زمینه آموزش کارکنان در مورد اصول صحیح ارگونومی و طراحی مناسب ایستگاه های کاری می باشد.
کلیدواژه ارزیابی ارگونومیکی، Art، مونتاژ یخچال، آسیب های اسکلتی عضلانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداش, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران
پست الکترونیکی ymehrifar@yahoo.com
 
   Correlation of Islamic lifestyle and students' happiness in Bandar Abbas University of Medical Sciences  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved