>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر در به کارگیری روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان متاهل شهرستان قروه در سال 1393  
   
نویسنده افخم زاده عبدالرحیم ,فرهادی محمود ,محمدی نیما
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:39 -47
چکیده    مقدمه: سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همواره بر این بوده که با آموزش و مشاوره، روش های با شکست کمتر را جایگزین روش های با شکست بیشتر کند. ولی علی رغم تلاش های فراوان هنوز شیوع روش های با شکست بالا در مراکز بهداشتی درمانی زیاد است. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در به کارگیری روش های پیشگیری از بارداری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قروه طراحی شد.روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 200 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان قروه انجام شد. روش نمونه گیری طبقه ای با توجه به قومیت (کرد، ترک و فارس) و مذهب (سنی و شیعه) بود. ابتدا 5 مرکز بهداشتی شهری و 5 مرکز بهداشتب روستایی با قومیت ها و مذاهب مختلف انتخاب شد. سپس از میان طبقات به صورت تصادفی خوشه ای از هر کدام از مراکز 20 نفر انتخاب و وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات دموگرافیک (وضعیت اجتماعی، فرهنگی و مذهبی فرد مورد مطالعه) و سوالاتی راجع به بکارگیری روشهای جلوگیری از بارداری استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و بخش استنباطی شامل آزمون های آماری (t- test, chi square) با استفاده از نرم افزار آماری spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: تحصیلات زن، تحصیلات همسر و آموزش استفاده از روشهای پیشگیری با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری رابطه داشت (p<0/05). همچنین بین قومیت، منابع آموزشی، شغل، گروه سنی، گروه سنی همسر، تحصیلات، تحصیلات همسر، تعداد فرزندان و تعداد زایمان با نوع روش پیشگیری از بارداری رابطه وجود داشت (p<0/05). از طرف دیگر نوع مذهب و محل سکونت با نوع روش پیشگیری از بارداری رابطه نداشت (p>0/05). بین گروه سنی، شغل و سابقه استفاده از روشهای پیشگیری با استفاده جاری از روشهای پیشگیری از بارداری رابطه ای دیده نشد (p>0/05).نتیجه گیری: هر چند مذهب عامل مهمی در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری می باشد، ولی در شهرستان قروه عامل مدهب و قومیت چندان تاثیری ندارد. تفاوت مذهبی و قومیتی بر باور بهداشتی مردم قروه تاثیری نداشته است.
کلیدواژه روش های پیشگیری از بارداری، مذهب، قومیت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دانشکده پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, طب اورژانس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دانشکده پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved