>
Fa   |   Ar   |   En
   کیفیت باکتریولوژیک سالادهای آماده مصرف در رستورانهای شهر بندرعباس  
   
نویسنده گودرزی بابک ,علی پور ولی ,رضائی لیلا ,دیندارلو کاووس ,حیدری محسن ,رحمانیان امید
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:31 -38
چکیده    مقدمه: میوه ها و سبزیجات خام دارای پتانسیل بیماریزایی برای سیستم گوارش هستند و لذا در خصوص استفاده از این نوع غذاها وجود دارد. همه گیری های گسترده بیماریهای مرتبط با مصرف سبزیجات و میوه جات تازه که در نقاط مختلف دنیا هزاران نفر را درگیر کرده است، پتانسیل خطرزایی این مواد غذایی را پر رنگ تر کرده است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت میکروبی سالادهای سبزیجات آماده مصرف در رستورانهای شهر بندرعباس اجرا شد.روش کار: تعداد 90 واحد رستوران فعال در شهر بندرعباس وجود دارد. در این مطالعه 30 درصد این اماکن به صورت خوشه ای تصادفی نمونه برداری شدند. نمونه های سالاد مورد برداشت شده برای سنجش کلی باکتریها، استا فیلوکوکوس اورئوس، کل کلیفرم و اشریشیا کلی آزمایش شدند. تحلیل آماری با نرم افزار spss نسخه 16 و تستهای anova ،fisher's exact و paired t-test انجام شد و(p-value<0/05) به عنوان حد اختلاف معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: 60 درصدکل نمونه ها به اشریشیاکلای آلودگی داشتند. بیشترین آلودگی به اشریشیاکلای در سالاد فصل 83.3 درصد بود و در سالاد خیار و هویج آلودگی مشاهده نشد. 10 درصد کل نمونه ها آلودگی مربوط به شمارش کلی میکروبها مشاهده شد و از این میان سالاد فصل آلوده ترین بود. بیشترین میزان آلودگی به استافیلوکوکوس در سالاد ماکارونی 40 درصد و بیشترین میزان آلودگی به آنتروکوکوس در سالادهای کاهو 43.8 درصد و سالاد فصل 38.9 وجود داشت.نتیجه گیری: رعایت نکات بهداشتی در مراحل مختلف آماده سازسی، تهیه و نگهداری این مواد غذایی و همچنین رعایت اصول بهداشت محیطی (بهداشت فردی، ساختمان و ابزار کار) کاملاً ضروری می باشد.
کلیدواژه سالاد، آلودگی میکروبی، رستوران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکزدانشکده بهداشت، تحقیقات عوامل اجتماعی مرتبط با ارتقای سلامت خلیج فارس, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج فارس, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج فارس, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج فارس, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved