>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان مواجهه با صدا و ارزیابی آستانه شنوایی در اساتید و رزیدنت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1394  
   
نویسنده خانه مسجدی ماشاءاله ,اردکانی ضرغام ,فلاحی زاده سعید ,علی پور ولی ,رضائی لیلا ,بصیر لیلا
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:14 -20
چکیده    مقدمه: دندانپزشکان از گروههای آسیب پذیر در رابطه با کاهش شنوایی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سر و صدای محیط بر نمونه ای از این افراد طراحی و اجرا شد.روش ها : مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی اخیر بر روی رزیدنت ها و اساتید شاغل در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز به عنوان نمونه ای از جامعه دندانپزشکی کشور در سال 1394 انجام پذیرفت. ادیومتری با استفاده از اتاقک ادیومتری آکوستیک استاندارد با گستره فرکانس 125 تا 8000 هرتز انجام شد.نتایج: 41.6 درصد از دندانپزشکان مطالعه شده حداقل در یک گوش خود دارای درجه ای از کاهش شنوایی بودند. موارد افت شنوایی در گوش راست 43.6 درصد و در گوش چپ 39.5 درصد بود. موارد دارای افت شنوایی بین زنان بیشتر از مردان بود. ارتباط معنی دار بین سابقه کار و افت شنوایی و بین سن و میانگین شنوایی وجود نداشت.نتیجه گیری: بهترین راه حل برای کنترل افت شنوایی در دندانپزشکان، اعمال قوانین در زمینه استاندارد نمودن تجهیزات کار مولد صدا است. همچنین استفاده از کاهنده های صدا، جاذب های اکوستیک و نیز عایق بندی مناسب دستگاه هایی مثل کمپرسور می تواند مفید باشد.
کلیدواژه کاهش شنوایی، ادیومتری، دندانپزشکان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده دندانپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده دندانپزشکی, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده دندانپزشکی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved