>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان ازکافی نت های شهرستان بیرجند در سال1395  
   
نویسنده عبداله زاده رضا ,مهران پور رقیه
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:8 -13
چکیده    مقدمه: با رشد و اهمیت کامپیوتر و اینترنت در زندگی روزمره ، مردم هر روز بیشتر و بیشتر به اینترنت دسترسی پیدا می کنند. این شبکه جهانی آگاهی بخش، مهیج، سرگرم کننده و بسیار جذاب است، اینترنت در کنار فواید بسیار فراوانی که دارد، مضراتی هم می تواند داشته باشد،که یکی از این مضرات اعتیاد به اینترنت می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان ازکافی نت های شهرستان بیرجند می باشد.روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی-مقطعی می باشد، جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کاربران اینترنت کافینت های سطح شهر ستان بیرجند بود که در نیمه اول سال 1395 در کافینت حضور داشتند. از جامعه آماری پژوهش، 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارگردآوری د اده ها پرسشنامه بود که در دو بخش تنظیم شد، بخش اول اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، شغل، سطح تحصیلات و نیز سئوالاتی در مورد ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته، زمان استفاده و دلیل استفاده از اینترنت و بخش دوم ، پرسشنامه استاندارد تشخیص اعتیاد اینترنتی، کیمبرلی یانگ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.نتایج: در این مطالعه250 نفر از کاربران اینترنت شرکت کردند، با توجه به توزیع افراد مورد بررسی، 51.2 درصد شرکت کنندگان مرد و 8/ 48 درصد زن بودند. نمونه های مورد مطالعه بر اساس نمره آنان در آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ به چهار گروه تقسیم شدند. از مجموع250نفر، نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که از نظر شیوع اعتیاد به اینترنت 62 درصد در حد خفیف ،6.8درصد در حد معمول ،26درصد در حدمتوسط و 5.2درصد در حد شدید قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار امتیاز وابستگی به اینترنت در این مطالعه 15.1± 42.12بود که بیان کننده وابستگی نمونه های مورد بررسی به اینترنت در حد خفیف بود.نتیجه گیری: با توجه به شیوع اعتیاد اینترنتی و اهمیت آن بایستی به این مقوله توجه جدی شود و مسئولین امر که متولی امر سلامت می باشند در زمینه فرهنگ سازی مناسب و آموزش صحیح استفاده از اینترنت برنامه ریزی نمایند.
کلیدواژه اعتیاد به اینترنت، استفاده کنندگان از اینترنت، شهرستان بیرجند
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved