>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پیامد درمان بیماران مبتلا به سل و عوامل مرتبط با آن در جنوب شرق ایران ایرانشهر طی سال‌های 1384 تا 1393  
   
نویسنده نارویی سکینه ,صوفی خدا مراد ,دادگر جمیله ,پروین عبدالمحسن
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:1 -7
چکیده    مقدمه: بیماری سل از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی است. در این مقاله پیامد درمان مبتلایان به سل برای ارزشیابی اثربخشی استراتژی درمان تحت نظارت مستقیم درحوزه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر بررسی شد.روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی گذشته نگر انجام شده و داده ها به روش سرشماری جمع آوری شد. از آنالیز توصیفی برای متغیرهای کمی و کیفی و برای سایر مقایسه ها از آزمون های کای دو، t-test و رگرسیون لجستیک استفاده شد.نتایج: در این مطالعه اطلاعات1621 بیمار بررسی شد که49.7 % بیماران مرد و مابقی زن بودند. نتایج آنالیز دو متغیره بین جنسیت، گروه سنی، وزن، نوع بیماری، نتیجه اسمیر خلط( شروع، ماه دوم، ماه چهارم و پایان درمان)، سکونت در زندان، مورد جدید، ملیت و ابتلا به hiv با پیامد درمان ارتباط آماری معنی داری نشان داد. محل سکونت بیماران با پیامد درمان آن ها ارتباط آماری معنی داری نداشت. بر اساس آنالیز رگرسیون لجستیک ارتباط نتیجه اسمیر بیماران در پایان ماه دوم با پیامد درمان معنی دار نشد اما بین نتایج دو ماه پس از شروع درمان نگهدارنده و پیامد درمان ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید.نتیجه گیری: استراتژی درمان استاندارد کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم، پایش درمان، اطمینان از تمکین دوره درمان، پیگیری درمان مسافرین و مهاجرین و تغذیه مناسب جهت نیل به پیامد مطلوب موثر خواهند بود.
کلیدواژه توبرکلوزیس، پیامد درمان، ایرانشهر
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, مرکز بهداشت شهرستان سرباز, دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر, ایران, , ایران, دانشگاه علوم پزشکی, دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر, گروه بیماریهای معاونت بهداشتی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved