>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در یک شرکت صنعتی با استفاده از روش های Nerpa و Qec و مقایسه نتایج آنها  
   
نویسنده حبیبی احسان ,حق شناس بهنام ,زارع منصور ,خاک کار ساحل
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:57 -75
چکیده    مقدمه: اختلالات اسکلتی -عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و ناتوانی مرتبط با کار در کشورهای در حال توسعه می باشد.مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی در اندام های مختلف بدن با استفاده از روش های ارزیابی پوسچرnerpa و qec در یک شرکت صنعتی انجام شده است.روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد87 نفر از کارگران شرکت صنعتی نفت ابزار ، تولید کننده جایگاه های سوخت واقع در شهر اصفهان شرکت کردند ، از طریق مشاهده میدانی نوع فعالیت ، مصاحبه با افراد در حین انجام کار ، تهیه عکس از پوسچر افراد و بررسی پرونده پزشکی افراد و دلایل غیبت از کار به بررسی اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارگران پرداخته شد. به منظور تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام های گوناگون بدن اپراتورها از پرسشنامه نوردیک و به منظور بررسی وضعیت ارگونومیکی ایستگاه های کاری از دو روش qec و nerpa استفاده شد. سطح معنی داری آزمون های آماری p<0/05 در نظر گرفته شد. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون تی، آزمون کای دو و بررسی ضریب همبستگی بود.نتایج: بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه نوردیک ، بیشترین اختلالات در ناحیه کمر(32.18 درصد)، زانوها(20.68درصد)و پاها(14.94 درصد) و اپراتور تراش در طول یک سال گذشته دارای بیشترین درصدعلائم اختلالات اسکلتی - عضلانی بود ، نتایج حاصل از ارزیابی سطح ریسک با استفاده از روش qec نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به سطح ریسک بالا(51.72 درصد) و همچنین نتایج حاصل از اریابی سطح ریسک با استفاده از روشnerpa مشخص کرد که بیشترین فراوانی مربوط به سطح ریسک بالا(33.33 درصد) می باشد .نتیجه گیری: ارزیابی ها نشان داد که میزان مطابقت یافته های پرسشنامه نوردیک با سطح اولویت تعیین شده بوسیله qec نسبت به nerpa بیشتر می باشد ، همچنین با توجه به یافته ها و نظر به اینکه روش های nerpa و qec به بررسی فاکتورهای مختلف شیوع علائم اختلالات اسکلتی - عضلانی مانند پوسچرهای بدن ، نیروی مورد نیاز جهت انجام ، فعالیت ماهیچه ای ، ایستگاه های کاری و ... می پردازد ، لذا استفاده از روش های nerpa و qec جهت بررسی میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی - عضلانی در صنعت تولید کننده جایگاه سوخت با توجه به شرایط کار مناسب می باشد.
کلیدواژه اختلالات اسکلتی – عضلانی، Qec ، Nerpa، پرسشنامه نوردیک، شرکت صنعتی نفت ابزار
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved